Kadın ve Erkek Beyni Arasındaki Farklar Nelerdir?

0
28

4390_zko_teardrop-300x197Gerek günlük ya?ant?m?zda ayn? durumlara kad?n ve erkeklerin farkl? tepkiler vermesi gerekse iki cinsin sürekli ayr?mlar içinde olmas? bilim adamlar?n? bu konuyu ara?t?rmaya itmi?tir. Ve bu ara?t?rmalar s?ras?nda çok ilginç sonuçlar ortaya ç?km??.??te kad?n ve erkek beyni aras?ndaki farklar:
1. Duygusal tepkiler kad?nlar?n beyninde hem sa? hem de sol yar?m kürede olu?uyor.Erkeklerde ise bu merkezler sadece sol yar?m kürede bulunuyor.Erkeklerin duygular?n? ifade ederken zorlanmas?n?n en önemli nedeni de bu farktan kaynaklan?yor.
2. Kad?nlar tatl? ve ek?iye kar?? daha duyarl?d?r.Erkekler ise tuzlu maddelere daha çok ihtiyaç duyarlar.
3. Kekemelik erkeklerde daha s?k rastlanan bir sorun.Ayn? zamanda kad?nlar yabanc? bir dili erkeklere göre daha kolay ö?renebiliyor ve ana dillerini daha rahat kullan?yor.
4. Kad?nlar?n i?itme duyular? erkeklere göre daha geli?mi?tir.Ses tonundaki ufak de?i?iklikleri dahi kolayl?kla ay?rt edebiliyorlar.
5. Erkeklerde beynin sa? ve sol yar?mküreleri aras?ndaki bilgi ak???n? sa?layan k?s?m kad?nlar?nkine göre daha küçüktür.Bu da beynin duygusal taraf? yani sol lob ile mant?ksal taraf? yani sa? lob aras?ndaki bilgi al??veri?ini k?s?tl?yor.Bu neden erkekler bir durum kar??s?nda beyinlerinin yaln?zca bir lobunu kullanmay? tercih ediyorlar.Ya sadece mant?kl? ya da tamamen duygusal kararlar veriyorlar.Kad?nlar ise kar??la?t?klar? durumlar kar??s?nda beyinlerinin her iki taraf?n? da kullanabiliyorlar.Hem mant?k hem de duygusal bak??la daha dengeli çözümler bulabiliyorlar.
6. Erkeklerde uzay ?ekil i?lemcisi daha geni? yer kapl?yor.Makine,in?aat ve mühendislik gibi alanlarda daha fazla erke?in bulunmas?n?n sebebi budur.
7. Kad?n beyninde dil i?lemcisi daha geli?mi?tir.Bu nedenle k?z çocuklar? daha erken konu?maya ba?l?yor ve konu?mak,sohbet etmek arzusu erkeklere göre daha fazla.
8. Erkek beyni kad?n beynine göre 10 kat daha fazla testesteron hormonu salg?l?yor hatta bu oran ergenlik döneminde 20 kat?na kadar ç?k?yor.Bu hormon sayesinde insanlar daha hareketli,sald?rgan ve gürültücü oluyor.
9. Kad?n beyninde serotonin oran? daha fazlad?r.Bu durum kad?nlar?n daha kontrollü olmalar?na neden olur.
10. Kad?nlarda konu?ma yeteneklerini yönlendiren merkez beynin sol taraf?nda bulunur.Erkeklerde ise bu merkezler beynin ön ve arka k?s?mlar?nda da??lm?? konumda bulunurlar. Bu nedenle kad?nlar?n konu?ma yetenekleri daha geli?mi?tir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.