Kadın Mucitler ve İlginç Buluşları

0
46

4390_zko_teardrop-300x197Sybilla Masters’? ele alal?m. Bir Amerikan kolonisi ile birlikte ya?am?n? sürdüren Sybilla Master bir süre yerli Amerikan kad?nlar?n? inceledikten sonra m?s?r unu olu?turmak için yeni bir yol buldu.Fikrini hayata geçirmek için bir patent bulmas? gerekiyordu bunun için ?ngiltere’ye gitti.Ancak o zaman kurallar gere?i bir kad?n?n kendine ait bir i?inin veya mal?n?n olmas? mümkün de?ildi.Kad?nlar yaln?zca babas? veya kocas? üzerinden mülk sahibi olabiliyordu.1715 y?l?nda Sybilla Masters’a patent olacak biri bulundu fakat bütün belgeler Sybilla’n?n kocas? Thomas üzerineydi.Bu ve buna benzer mülkiyet yasalar? yüzünden birçok bulu? engellendi.Ayr?ca o dönemde kad?nlar?n daha gerçekçi fikirler bulabilmeleri için gerekli teknik e?itimi alma imkanlar? da yoktu.Fikirlerini gerçekle?tirebilmek için erkeklerden yard?m istediklerinde ise birçok alay ve küçümsemeyle kar??la?t?lar.
Mary Kies kendi ad?yla patent kuran ilk Amerikal? kad?nd?r. 1809’da saman ile ?apka dokumac?l???n? geli?tirdi.Bu ke?if ?ngiltere için büyük bir ekonomik nimet oldu.?lk kez kendi ad?n? kullanmas?yla öne ç?kan Kies , di?er kad?n mucitlerin fikirlerine destek bulmas?n?n da yolunu açt?.??te kad?n mucitlerin buldu?u 5 ilginç icat:
1. Kevlar
Kevlar a??r? çekme gerilimine dayanma gücüne sahip ipeksi bir yap?d?r.Günümüzde halat,z?rh ve yanmayan koruyucu giysi yap?m?nda kullan?lmaktad?r.?lk kez Stephanie Kwolek taraf?ndan bulundu.Kwolek 1946 y?l?nda DuPont ad?nda bir kimya ?irketinde çal??maya ba?lad?.1964 y?l?na gelindi?inde hala burada çal???yordu.Polimerler yard?m?yla ekstra güçlü sentetik elyaf yap?m? ile ilgili bir ara?t?rma yapmaya ba?lad?.Ara?t?rma s?ras?na bu polimerler yard?m?yla olu?acak kuma??n daha sa?lam olabilece?ini ke?fetti.Çünkü bu polimerleri olu?turan moleküller daha s?k? ve ayn? yönde adete bir ip gibi dizilmi?lerdir.Bu ke?fiyle birlikte günümüzde birçok alanda kulland???m?z bu malzemeyi ya?am?m?za katm?? oldu.
2. Nistatin
Nistatin mantar ço?almas?n? engelleyen bir ilaçt?r.Nistatin içindeki maddeler yard?m?yla mantar hücresini saran zara ba?lanarak yap?s?n? bozar.Bu bozulmayla birlikte hücredeki baz? maddelerin kayb?na yol açar.Bu mantar kar??t? antibiyotik Rachel Fuller Brown taraf?ndan bulunmu?tur.
3. Araba Silece?i
Araba silece?i Mary Anderson taraf?ndan icat edildi.Anderson arabayla seyahate ç?kt??? s?rada a??r? bast?ran ya?mur nedeniyle çok zor durumda kald?.Görü?ü zorla?an sürücüler ba?lar?n? d??ar? ç?kartarak yola devam etmeye çal???yorlard?.Bunu gören Anderson bir tasar?mc? ile birlikte çal??arak ilk araba silece?ini tasarlad?.Ba?larda icad?na patent bulmakta zorluk ya?ad?.Trafik esnas?nda araba sileceklerinin sürücülerin dikkatini da??taca?? gerekçesiyle ço?u kez reddedildi.Ancak 1903’te patent almay? ba?ard?.1916 y?l?na gelindi?inde ise art?k tüm arabalarda silecek vard?.