Kabızlık (Peklik) Sebepleri ve Çareleri

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Kab?zl??a genelde, ilaç kullan?mlar?ndan meydana gelmektedir. Kullan?lan ilaçlar?n asit azalt?c? etkisi varsa kab?zl??a da sebep olmaktad?r. Ayr?ca hareketsizlik, kat? g?dalarla beslenme, s?v? tüketimindeki azl?ktan da meydana gelebilmektedir. Hastal?k baz? durumlarda kal?n ba??rsaktaki urlardan, ?ekil bozukluklar?ndan da olmaktad?r.Ki?i kab?zl?k te?hisini kendisi kolayca koyabilmektedir. D??k? yap?m?ndaki zorluk, kab?zl?kla beraber, ishal ?eklinde olan d??k?, idrarda kan görülmesi yeterli belirtilerdir. Kab?zl?k için ilaç tedavisinden önce al?nacak önlemler daha faydal? ve sa?l?kl? olmaktad?r. Kab?zl?k yapan besinlerin bilinçli al?nmas? s?v? tüketilmesi ve vücudun tepki verdi?i g?dalardan uzak durulmas? sorunu ortadan kald?rmaya yeterli olacakt?r. Piyasada laksatif ad? alt?nda ilaçlar bulunmaktad?r. Bu tür ilaçlar ya d??k?y? çözerek kab?zl??? ortadan kald?r?r yada ba??rsak hareketlerini uyararak d??k?n?n kolay bir ?ekilde vücudu terk etmesi sa?lan?r. Laksatif uyar?c? ilaçlar?n ba??rsaklarda yapt??? uyar?n?n ba??rsaklar? bu ilaca ba??ml? hale getirdi?i, uyar?n?n hep ilaç taraf?ndan yap?lma iste?i olu?mas?na yol açmaktad?r. Kab?zl?k sorunu ya?ayan ki?ilerin genelde tercih etmedi?i bir yöntem daha vard?r. Genelde ba??rsaklar? bo?altmak için ameliyat öncesi uygulanan bir yöntem olan lavman da d??k?n?n kolayca ç?kmas? için i?e yarayan bir yöntemdir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.