Jet Lag ve Uçak Seyahati

0
44

4390_zko_teardrop-300x197Jet-lag olay? bu biyolojik saatin bozulmas? sonucu vücutta meydana gelen olumsuz durumdur. Genellikle h?zl? yer de?i?tirmelerde meydana gelmektedir. En güzel örne?i uçak seyahatleridir. Örnek vermek gerekirse; Türkiye den Arjantine tatil yapmak için giden birisi jet lag olmaktad?r. Mesela gece 02:00 da yola ç?kan bir ki?i yakla??k 18 saat sonra Arjantine varmaktad?r.Vard???nda saat ak?am 20:00 olacakt?r. Ancak Arjantinle aram?zda olan 6 saatlik ülke saatindeki de?i?iklikten dolay? orada saatin henüz ö?len 14:00 oldu?unu görece?iz. Bu durum sonucunda ö?len vakti uykumuz gelecektir.Ve vücudumuzun bir çok fonksiyonu yeni saate uyum sa?lamakta zorlanacakt?r.Jet Lag olay?nda vücut zaman kar??s?nda geri kalmaktad?r. Zaten Lag kelimesi ingilizce de geri kalma,  geç kalma anlamlar? ta??maktad?r.
Dünya kendi etraf?nda dönü?ünü 24 saatte tamamlamaktad?r. Bundan dolay? dünya üzerinden her biri 1 saat olarak belirlenmi? 24 zaman bölgesi bulunmaktad?r. Türkiye ile Arjantin aras?nda 6 zaman bölgesi vard?r. Bundan dolay? ?stanbul da saat 20:00 iken Arjantin de 14:00 olabilmektedir.
NASA bu konuda birçok ara?t?rma yapm??t?r. Bunun sonucunda insan vücudunun tek bir zaman bölgesi de?i?tirmesi sonucunda olu?acak yeni duruma al??mas? 1 günü alabilece?i saptanm??t?r. Bundan dolay? Türkiye-Arjantin yolculu?unda vermi? oldu?umuz örnekte bu seyahati yapan ki?inin vücudu yeni duruma al??mas? 6 günü bulmaktad?r.
Jet Lag her uçak yolculu?unda görülmez.Jet Lag hastal??? do?u-bat? yönlü olan uçu?larda gerçekle?mektedir. Kuzey-Güney ?eklindeki yer de?i?tirmede jet Lag olmamaktad?r.