J. Robert Oppenheimer Kimdir?

0
11

4390_zko_teardrop-300x197Oppenheimer Harvard’a ilk kat?ld??? y?llarda kimya üzerine çal??t? ancak üç y?l sonra çok ba?ar?l? bir ?ekilde mezun olduktan sonra deneysel fizik ile ilgilenmeye ba?lad?. Buradan daha sonralar? birlikte çal??t??? Ernest Rutherford’un da bulundu?u Cambridge Üniversitesi’ne geçi? yapt?. Söylentilere göre burada kendisine zorla fizik okutulmak istendi?i için hocas?n? (Tutor) zehirleme giri?iminde bulundu ancak ba?ar?l? olamad?. Bu dönemde ?sveç’te Nils Bohr ile tan??t? ve doktoras?n? Max Born’un alt?nda çal??t??? Göttinden’de tamamlad?.Oppenheimer 1929 y?l?nda Amerika’ya döndü ve birkaç y?l kadar California Üniversitesi’nde çal??malar?n? sürdürdü. 1936 y?l?nda Amerikan Komünist Partisi üyesi olan Jean Tatlock ile arkada?l?k kurmaya ba?lad?. Daha sonralar? Tatlock ile olan ili?kisini: “Onunla flört etmeye ba?lad?k ve birbirimize çok yak?nla?t?k. En sonunda evlenme fikrini dü?ünecek kadar yak?nla??nca ni?anland?k” sözleriyle tan?mlam??t?r.
Her ne kadar kendisi Komünist Parti üyesi olmad?ysa da, baz? politikalar?n? destekliyordu. Hatta babas?n?n ölümü ile kendisine kalan 300000 dolarl?k miras?n bir k?sm?n? sol görü?lü gruplara aktard??? söylenmektedir. Politikac?lar ile güçlü ba?lant?lar kurmaya ba?lad? ve Nazi Almanya’s?n?n fa?ist yakla??mlar?na kar?? kampanyalarda aktif rol ald?. Daha sonralar bu dönemdeki ili?kilerini ?u sözlerle aç?klamaktayd?: “Politikan?n hayat?n bir parças? oldu?u gerçe?ini ö?rendim. Tam bir solcu olmaya ba?lad?m, Ö?retmenler Birli?i’ne kat?ld?m ve birçok komünist arkada? edindim. Bundan hiç utanm?yorum; bu kadar geç fark etti?im için çok utan?yorum.”
1939 y?l?nda Oppenheimer, ?spanya sivil sava?? esnas?nda Fuentes de Ebro taraf?ndan öldürülen Amerikan Komünist Partisinin önemli figürlerinden olan Joe Dallet’in eski kar?s? Katherine Harrison ile tan??t?. Oppenheimer Jean Tatlock ile bo?an?p 1940 y?l?nda Katherine ile ikinci evlili?ini yapt? ve çiftin Peter (1941) ve Katharine (1943) ad?nla iki çocu?u oldu. Time dergisinde yazan bir makaleye göre Katherine, Oppenheimer’in hayat tarz?n? bir nebze de?i?tirdi. Sürekli giydi?i gri-mavi tak?m elbise yerine daha renkli ve spor ceketler giymesi konusunda zaman zaman kendisine bask? yaparak Oppenheimer’in akl?n? çeldi. Saçlar?n? asker t?ra?? kadar k?sa kesmesini, ö?ün say?s?n? günde üçe ç?karmas?n? ve özel durumlar haricinde bütün gece oturup kalmama al??kanl???n? yine Katherine sayesinde kazand?.
1943 y?l?nda Openheimer, aralar?nda Edward Teller, Enrico Fermi, David Bohm,James Frank, Emilio Serge, Felix Bloch, Rudolf Peierls,  James Chadwick, Otto Frisch, Eugene Wigner, Leo Szilard ve Klaus Fuchs gibi isimlerin de bulundu?u Manhattan Projesi’ne yönetici olarak atand?.  Projenin sonucu Oppenheimer’e ?öhret kap?lar?n? sonuna kadar aç?yordu.  Ancak bu ?öhret her bilim adam?n?n isteyece?i türden de?ildi çünkü Manhattan Projesinin ürünü, maalesef bilimin dünya üzerinde ula?t??? en kötü yüzü olan, Hiro?ima ve Nagasaki’ye dü?ürülen atom bombas?n?n icad? idi.