Ivan Sergeyeviç Turgenyev Kimdir?

0
29

4390_zko_teardrop-300x197Rus yaz?n tarihinde büyük bir yere sahip olan ?van Sergeyeviç Turgenyev, 9 Kas?m 1918′?de Orel’?de dünyaya gelir. Rus ?mparatorlu?u?nun hâkim oldu?u o günlerde Turgenyev?in babas? bir süvari albay?d?r. Annesi ise oldukça varl?kl? bir aileden gelmektedir. Turgenyev?in annesi o y?llarda toprak kölelerini k?rbaçlatt?racak kadar sert ac?mas?z bir yap?ya sahiptir. Annesinin köleleri bu ?ekilde cezaland?rmas? Turgenyev?i büyük oranda etkileyecektir. Bu durum onun hem edebi ki?ili?inin olu?mas?n? hem de politik görü?lerinin temellini etkileyecektir.Turgenyev, henüz çok küçük ya?ta olmas?na ra?men özel e?itimler neticesinde ?ngilizce, Frans?zca ve Almaca ö?renmi?tir. Bu ?ekilde dil dersleri almas? da Turgenyev?e büyük oranda katk? sa?layacakt?r. Yine üniversiteye kadar çe?itli özel okullarda e?itim alan Turgenyev, Moskova ve Petersburg?da felsefe e?itimi al?r. Ard?ndan Almanya?ya giderek Berlin Üniversitesi?nde çal??mayalar yapmaya ba?layan Turgenyev, dört y?l süreyle burada Yunanca ve Latince ö?renir. Bunun yan? s?ra tarih ve klasik filoloji alan?nda çal??malar yaparak kendini büyük oranda geli?tirir. Daha sonra Rusya?ya döner ve burada daha önce e?itim ald??? Petersburg Üniversitesi’?nin profesörlük s?nav?n? kazanarak profesör unvan?n? kazan?r. 1842 y?l?nda Rus edebiyat ele?tirmeni Vassarion Belinski ile tan???r. Bu tan??man?n ard?ndan Turgenyev, farkl? ve arad??? bir çevrenin içine girer. O y?llarda Rusya?da oldukça egemen bir sistem olan toprak köleli?ine kar?? duran bir çevrenin içine giren Turgenyev, bu y?ldan itibaren kalemini ciddi olarak yönlendirmeye çal???r.

Realist ak?m ile yazmaya ba?layan Turgenyev, bu ak?m? benimseyerek ?Bir “Avc?n?n Notlar?”? adl? öykü kitab?n? kaleme al?r. Turgenyev?in ad?n?n duyulmas?n? sa?layan bu eserinde toprak köleli?i, köylerin durumu ve toprak a?al??? gibi önemli konular?n i?lendi?i öyküler bulunmaktad?r. Turgenyev, Realizm?i Gogol ve Pu?kin?den ö?renir. Onlar?n izinden giden Turgenyev, 4 Mart 1852 tarihinde Gogol?un ölümü üzerine bir yaz? yazar, ancak yaz? nedeniyle tutuklanarak cezaevine yollanan Turgenyev, bir y?l mahkûm ya?ar. Hapis cezas? biten Turgenyev, bir y?l da polis gözetiminde ya?ad?ktan sonra 1862 y?l?nda ?Babalar ve O?ullar?? büyük roman?n? yay?mlar. Roman Nihilizm yani Hiççilik ak?m?n?n ilk roman? olarak kabul edilir. Nihilist ak?m?n da etkisi ile roman ele?tirmenler taraf?ndan çe?itli sald?r?lar?n oda?? haline gelir. Turgenyev, daha sonra bir hastal??a yakalan?r ve 3 Eylül 1883 tarihinde Paris?te hayata veda eder.
2. Edebi Ki?ili?i