İtalya’nın Başkenti: Roma

0
17

4390_zko_teardrop-300x197?talya?n?n ve Latium bölgesinin ba?kenti olan Roma; Tiber, Aniane nehirleri aras?nda bulunmaktad?r. Ayn? zamanda Katolik Kilisenin ruhai ve idari merkezidir. Roma yakla??k 2.546.807 nüfusa sahiptir. ?ehir surlarla çevrilmi? mukabil belediye, çok az yer kaplamaktad?r. Hatta Roma’da bulunan on iki idari biriminin en küçü?üdür.?klimi; yazlar kuru ve s?cak geçer, ak?am üstleri Tiren Denizi?nden esen serin rüzgarlara b?rak?r. K???n ise kuzeyden gelen so?uk rüzgarlar etkili olur. S?cakl?k ortalama 24°C üstündedir. 1290 km2?lik yüz ölçümüyle Avrupa?n?n en geni? alan?na sahiptir. Roma; Napoli, Torino, Palermo, Milano, Catania, Bolonya, Genova, Floransa ve Bari yüz ölçümünden daha büyüktür. Roma, ?stanbul gibi yedi tepe ( Palatine, Aventine, Quirinal, Viminal, Esquiline, Capitoline, Caelian ) üzerinde kuruludur.
Y?lda binlerce turist, e?siz güzellikleri görmek için Roma’ya gidiyor. Colosseum, Fontana di Trevi, Piazza Navona, Foro Romano, Musei Vaticani, Santa Maria Maggiore gibi çok de?erli turistik yerlere sahiptir. Her kar???nda bir tarih yatan Roma’n?n, arkeoloji kaz?lar?n?n büyük bölümü Yeditepe de yer almaktad?r.

Efsanelere göre Roma?n?n kurulu?u, bir çoban?n Polatium Tepesinde büyüttü?ü, Romulus ve Romus adl? ki?iler taraf?ndan kuruldu?udur. Tarihten günümüze yakla??k 2.800 y?ld?r, farkl? isimlerle ( Roma Krall???, Roma ?mparatorlu?u, Roma Cumhuriyeti ) an?lm??t?r. Roma da ilk kez kal?c? yerle?im yakla??k M.Ö 1000 tarihinde ba?lam??t?r. 6. y.y. gelindi?inde art?k ?ehir güçlü bir yap?s? olu?mu?, tek siyasi idare alt?nda yönetilmi?tir. M.S 2. y.y. da Roma en iyi dönemini ya?am??, nüfusu da bir hayli art?? göstermi?tir. Buna ba?l? olarak i?sizlik ve sefaletler de artm??t?r. Ancak sonraki y?llarda gösterdi?i, veba gibi yayg?n hastal?klar nüfusu 50.000 kadar alt?na dü?ürmü?tür.