İstanbul Üniversitesi

0
48

4390_zko_teardrop-300x197Üniversite hem Osmanl? Devleti’nin hem de Türkiye Cumhuriyetinin ?lk üniversitesi özelli?ini ta??maktad?r. 30 may?s 1453 tarihinde, yani Fethin ertesi günü, Fatih’in emriyle kurulan, Sahn-? Seman Medreseleri’nin devam? niteli?indedir ?stanbul Üniversitesi. Bugünkü Modern halini ise 18 kas?m 1833’te alm??t?r. Uzun y?llar Türkiye’nin ilk ve tek üniversitesi olarak kalm??t?r. Üniversite dünyan?n ilk 500 üniversitesi s?ralamas?na 2005 y?l?ndan beri girmektedir.
Rakamlarla ?stanbul Üniversitesi
– Üniversitenin kurulu? tarihi 1453 y?l?d?r.
– 9000 Ön lisans, 67000 lisans 15000 lisans üstü olmak üzere, toplam ö?renci say?s? yakla??k olarak 90000 civar?ndad?r.
– Üniversite bünyesinde 20 fakülte, 3 yüksek okul, 6 meslek yüksek okulu ve 3 enstitü bulunmaktad?r.
– Akademik kadrosunda 6000 akademisyen bulunur.
– Okulun 12 adet kampüsü vard?r, bunlar?n en büyükleri Beyaz?t ve Avc?lar kampüsleridir.
S?ras?yla Kampüsler;
Avc?lar, Bahçeköy, Beyaz?t, Vezneciler, Cerrahpa?a, Çapa, Bak?rköy, ?i?li (Mecidiyeköy), Kad?köy, Büyükçekmece, Silivri