Işık Kirliliği ve Beraberinde Gelen Sorunlar

0
29

4390_zko_teardrop-300x197I??k kirlili?i, geceleri gökyüzünün görünmesini engellemesi aç?s?ndan dikkate al?nd???nda en bilindik olarak ?ehirler gibi nüfus yo?unlu?u fazla olan mekânlar akla gelir. I??k kirlili?inin ?iddeti sadece pek çok ayd?nlat?lm?? olan apartmanlarda de?il, araba farlar?, reklam panolar? ve bina ???klar? da akla gelmelidir. ?ehir sakinleri genelde harici ???klar?n olmad??? bölgelerde tatil veya kamp yapt?klar?nda daha fazla y?ld?z görmelerinden dolay? hayrete dü?er. Çünkü bulunduklar? bölgede ???k kirlili?i oldukça azd?r. Böylesine bir görü?, gece vakitlerinde yüksek derecede ayd?nl??a al??k?n olan pek çok insan için ilham verici bile olabilir. Gözlemevleri kurulurken, ???k kirlili?inin en az düzeyde olmas? da önemli bir tercih nedenidir.Geceleri çal??an kimseler üzerine yap?lan ara?t?rmalarla, çok parlak bir ?ekilde ayd?nlat?lm?? ortamlarda çal??anlar?n ?????n etkisiyle nas?l ba? etti?i görmek istenmi?tir. Bu çal??malarda elde edilen bulgular, ???k kirlili?i olan çal??ma alanlar?nda yüksek kan bas?nc?, endi?eye e?ilim, ba? a?r?s? ve cinsel istek azalmas? gibi problemleri ortaya koymu?tur. Baz? ara?t?rmalarda, ???k kirlili?in, özellikle de gece çal??an kad?nlarda meme kanserinde etkili rol oynad??? ileri sürülmü?tür. Meme kanserine kar?? koyan kimyasal olan melatonin geceleri üretilir ancak ???k kirlili?i, melatonin üretimini bask?lar.
I??k kirlili?i, enerji tüketimi anlam?na geldi?inde, genel olarak ihtiyaçtan fazla olarak ???klar?n aç?k tutulmas? için kullan?lan enerji miktar?d?r ve bu durumda de?erli olan kaynaklar çok çabuk bir ?ekilde tüketilir. Flüoresan lambalar?n üretimiyle bu tarzdaki ???k kirlili?inin azalt?lmas?na yönelik çabalar ortaya konulmaktad?r. Enerji ?irketleri ayr?ca insanlar? çal??malar?nda en az miktarda ???k kullanmalar? konu?unda te?vik etmektedir ve kullan?lmayan odalar?n ???klar?n?n söndürmelerini ö?ütlemektedir. Hala enerji tüketimi olu?turan ???k kirlili?ini azaltmak için bu alanda daha çok çal??malar yap?lmas?na gerek vard?r.
I??k kirlili?inin bitki ve hayvanlar üzerine etkileri halen ara?t?rma konusudur. Birtak?m ???klar, hayvanlar?n özellikle de geceye özgü varl?klar?n davran?? ?ekillerine etki edebilir. Daha fazla harici ???k kirlili?i, yiyecek toplayan, çiftle?en ya da gerekli faaliyetlerini gerçekle?tiren bir hayvan için daha az ?karanl?k? saatleri olarak kendini gösterir. I??k kirlili?i, gece faaliyetlerini sürdüren hayvanlar için çevresel bir tuzak i?levi görür ve onlar?n hayatlar?n? tehlikeye atar.
D??ar?daki lambalar da bitkilerinizin davran??lar?na etki edebilir. Belirli mevsimlerde yaprak döken baz? a?açlar, dü?ük seviyede harici ????a maruz kalm??larsa uygun zamanlarda yaprak dökmede aksakl?k gösterir. Bu durum, a?aç hastal???na yol açar ve basit bir ?ekilde insanlar?n, tüm yapraklar? bir kerede toplamaktansa her bir dü?en yaprak için temizlik yapmalar?na neden olur.