Interrail Nedir? Kimler Katılabilir?

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Yolculuk yapaca??n?z araçtan bahsetmek istiyorum öncelikle, asl?nda i?in en güzel ve etkileyici k?sm? belki de bu nokta. Dünyay? trenle dola??yorsunuz. Yapman?z gereken bilet almak fakat basit bir bilet de?il. WAT organizasyonundaki gibi ö?renci olman?z ko?ulu yoktur,sadece 26 ya??ndan küçükseniz bilet fiyatlar? daha ucuz ve daha idealdir. Ya? s?n?rlamas? yoktur. Sizlerin önüne koyulan tek engel,?nterrail’?n belirledi?i ülkelere gidebilmeniz için o ülkede en az 6 ay ya?am?? olman?z ya da kom?u bir ülkede bulunmu? olman?z ?art?d?r. Bunun yan? s?ra çal???p, para kazanma durumunuz yok yani bu organizasyon sadece seyahat ve kültürel amaçl?d?r.Biletler farkl? ?ekilde sunulmaktad?r.1) Global Bilet:
Bu bilet ya?ad???n?z ülke hariç, ?nterrail’?n belirledi?i tüm ülkelerde geçerlidir. Bu ülkeler görülmesi gereken ve e?lenceli ülkelerdir isim isim s?ralayacak olursak: Avusturya (Lichtenstein dahil), Belçika, Bosna-Hersek, Bulgaristan, H?rvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya,Almanya, ?ngiltere, ?rlanda, ?spanya, ?sveç, ?sviçre, Yunanistan, Macaristan, Makedonya, ?talya, Lüksemburg, Karada?, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, S?rbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye.
2) Tek Ülke Bileti:
Ad?ndan da anla??laca?? gibi bir bilete sahipsiniz ve fiyat konusunda sizlere seçenekler sunulur bu ülkeler ve fiyatlar ?u ?ekilde ay?rt edilir. 1. seçenek en pahal?, 4. seçenek ise en ucuz bilet kapsam?nda yer al?r.
1. Seçenek: Fransa, Almanya, ?ngiltere, ?rlanda, Norveç, ?sveç
2. Seçenek: Avusturya, BeNeLux, Finlandiya, Yunanistan Plus, ?talya, ?spanya, ?sviçre
3. Seçenek: H?rvatistan, Danimarka, Yunanistan, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya
4. Seçenek: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Makedonya, S?rbistan, Slovakya, Slovenya bunun yan? s?ra Türkiye Yunanistan Plus bileti ayr?cal?kl? olarak Yunanistan ?talya aras? yolculu?unuzu da kar??lamaktad?r.
3) Flexy Bileti:
Bu bilet tren say?s?n? k?s?tlayarak fiyatlar? ucuzlatmak amaçl?d?r. Seferler konusunda zaman zaman ya?anan s?k?nt?dan dolay? getirilen bu uygulama sayesinde organizasyona kat?lan ki?iler trenler konusunda s?k?nt? ya?amayacak ve fiyat de?i?ikli?inden olumsuz etkilenmeyecektir art? bir bilettir.