İnternet Üzerinden Güvenli Alışveriş Nasıl Yapılır?

0
43

4390_zko_teardrop-300x197Güvenli Al??veri? Nas?l Olur?
Online al??veri? yap?l?rken, kredi kart? bilgilerini kullanmak yerine Sanal Kart kullan?n. Online bankac?l?k hesab?n?za giri? yapt???n?zda ‘Sanal Kart’ uygulamas? bölümünden sanal kart?n?z? kullan?ma aç?n. Ard?ndan hesab?n?za o an kullanmak istedi?iniz kadar limiti aktararak bu limitin ne kadar süre o hesapta kalaca??n? belirtin. Daha sonra sanal kart bilgilerinizi ödeme ekran?ndaki kredi kart? bilgileri bölümüne girerek ödemenizi gerçekle?tirin.Ödeme esnas?nda adres çubu?undaki link k?sm?n?n “http”den “https” e dönü?mesine dikkat edin.
Bir ma?azan?n internet sitesine girilen gizli verilen, kötü niyetli kullan?c?lar?n eri?imini engellemek için, ?ifrelenmi? bir alanda ödeme i?leminizin yap?lmas? gerekmektedir. Sizin de dikkat etmeniz gereken ilk nokta o k?s?mda olu?acak olan ‘s’ harfidir. Bunlara ek olarak, bir internet sayfas? güvenilirlik sertifikas?na sahip ise yine adres çubu?unda ya da taray?c? ko?ul çubu?unda ufak bir kilit i?areti ç?kmaktad?r.
Güvenilir ödeme sistemlerini tercih edin.
Kredi kart?n?z yerine al??veri? yaparken paypal, online ödeme sistemi, webmoney gibi ma?azan?n kendi ödeme formu d???nda farkl? bir sistemle ödeme gibi seçeneklerine de sahiptir. E?er sertifika sunan ma?aza hakk?nda ?üpheniz var fakat ürün sat?n almak istitorsan?z, bu sistemlerden birisini tercih edilebilirsiniz. Bu sistemler tam koruma sa?lamamakla birlikte ?ahsi bilgileri: gizli tutar ve daha büyük kay?plara kar?? koruma temin eder.