İnternet Nedir? Nasıl Gelişmiştir?

0
37

4390_zko_teardrop-300x197Yeni ileti?im teknolojilerinden biri olan ?nternetin, en önemli özelliklerinden biri al?c? ile verici aras?ndaki kanalda etkile?ime imkan sa?lamas?d?r. Bu özellik geleneksel ileti?im araçlar?ndan hiçbirinde yoktur. Televizyon ileti?iminde tek tarafl? bir sunum söz konusu iken ?nternet arac?l???yla kurulan ileti?imde çift tarafl? bir ileti?im mevcuttur.?nternet ilk olarak 1969 y?l?nda Amerika Savunma Bakanl??? Ara?t?rma Dairesi taraf?ndan bakanl?k bilgisayarlar? aras?nda bilgi al??veri?ini sa?lamak için kullan?lmaya ba?lanan bir teknolojidir. Daha sonra Savunma Bakanl??? d???nda üniversiteler ve ara?t?rma kurumlar?n? kapsayacak ?ekilde kullan?m alanlar? geni?lemi?tir. Ülkemizde ise ?nternet ilk kez 1990 y?l?nda kullan?lmaya ba?lam??t?r. ?nternet kullan?c?lar?na email, chat, video vb. araçlar? ile ileti?im imkan? veren elektronik tabanl? bir sistemdir. ?nternet ortam?nda e?zamanl? görsel, i?itsel ileti?im kurmak mümkündür. ?nternetin ilk kullan?m? 70′li y?llarda ya?anan bilgi devrimine denk gelmektedir. Bu yeni teknoloji 70′lerdeki petrol krizi ve ekonomik çöküntülerin ard?ndan bat? kapitalizmini yeniden canland?rm??t?r.
?nterneti di?er ileti?im araçlar?ndan ay?rt eden en önemli özellik, etkile?imi sa?layan yap?d?r. Etkile?im, kat?l?mc?n?n ileti?im ortam?nda, ileti?imin biçim ve içeri?ini de?i?tirme ve etkilemedeki kat?l?m? olarak tan?mlanabilir. ?nternet ba?lam?nda etkile?im 3 unsurdan olu?ur. Bunlar h?z, eylem say?s? ve kapsamd?r. Etkile?imde h?z, kar??l?kl? ileti?imde bulunan ki?ilerin tepkilerini birbirlerine gönderme süreleridir. Etkile?im de eylem say?s? ise, ileti?im ortam?na etkide bulunabilecek de?i?im miktar?n? tan?mlar. Kapsam ise ileti?im sürecinde birbirleriyle ilintili etkinlikleri tan?mlamaktad?r.
Zaman için bili?im ve internet sektörü çok h?zl? biçimde geli?mi?, günlük ve i? ya?am?m?zdaki kullan?m alanlar? artm??t?r. Teknolojik ve sosyal alandaki geli?im ve de?i?imlerle birlikte kurumlar ve onlar?n çe?itli hedef kitleleri aras?ndaki ili?kide de?i?ime u?ramaktad?r. Kurumlar gün geçtikçe büyümekte ve hedef kitleleriyle aralar?ndaki mesafe artmaktad?r.
Sosyal medya uygulamalar?nda içeri?i tamamen bireyler belirler ve bireyler birbirleri ile bu uygulamalar üzerinden sürekli etkile?im halindedir. Üstelik sosyal medya kullan?c?lar?n?n demografik yap?lar? da h?zla de?i?mektedir. Bir zamanlar sadece gençlerin kulland??? platformlar olarak görülen sosyal a?lar h?zla ya? ve konumdan ba??ms?z a?lara dönü?mektedir. ?statistikler göre Facebook ‘un h?zla büyümesinin ard?nda 35-49 ya? grubunun kat?l?m? ve 18 ya? grubuna oranla 50-64 ya? grubundaki kullan?c?lar?n oranlar?n?n 2 kat daha h?zl? art???d?r.