İnternet Mecrasında Farklı Bir Akım: Sözlükler

0
37

4390_zko_teardrop-300x197Peki nedir bu sözlük kavram??
Basit anlamda aç?klamak gerekirse normal forum siteleri tarz?nda üyelik al?yorsunuz tabii bu üyelik de?il sizin yazarl???n?z olarak adland?r?l?yor. ??leyi? olarak çok farkl? bir dil ve zekaya sahip bir kavram sözlük kavram?,ne kadar yarat?c? olursan?z o kadar popüleriteye sahip bir yazar olursunuz. Ba?l?k aç?p entry’ler girebilirsiniz,yorum yap?p be?enebilirsiniz ancak bunlar? yaparken bu yap?lanmay? foruma çevirmemeye dikkat etmelisiniz. Sizlere ba?l?ca yasaklar konulur her sitede oldu?u gibi ancak buras? biraz daha özgür bir platform olmas?na ra?men yine de kurallar mevcut.
Sözlük Kurallar?:
– Tan?mlar ö?retici ve mizahi olmal?d?r
– Ki?ilere hakaret söz konusu de?ildir
– Türkçe kullan?m?na dikkat edilmelidir
– Kopyala/yap??t?ra çok fazla ba?vurulmamal?d?r
– Siyasi ve dini içerikli hakaret yasakt?r…
Asl?nda bu kurallar ortak olarak derledi?im kurallar ço?u sözlükte kendine has kurallar?n bulundu?unu söyleyebilirim. ?simlerinden s?kça söz ettiren baz? sözlükleri sunuyorum sizlere:
– ?nci Sözlük
– Ek?i Sözlük
– Uluda? Sözlük
– ?tü Sözlük…