İnternet Kirliliği ve Etkileri

0
24

4390_zko_teardrop-300x197Tabi ki internet kirlili?i derken bilgi kirlili?inden bahsediyoruz. Etkili ve do?ru kullan?mla çok yararl? bir kaynak olan internet, ne yaz?k ki artan birikiminin kalitesizle?mesi ve duyars?z internet kullan?c?lar?n?n özensiz payla??mlar? sayesinde çöplü?e dönü?mü?tür. Öyle ki payla??lan bilgilerin do?rulu?u tart???lmadan servis ediliyor; bu durum da do?ru ve nitelikli fikir payla??mlar? arayan insanlar? zor duruma dü?ürüyor. Bilmedikleri her konuda, ara?t?r?p kendini geli?tirmeyen ki?ilerce internete s?zd?r?lan uydurma bilgiler, ak?l süzgecinden geçirilmedikleri için alenen ortaya yalan damgas?yla ç?k?yor ç?kmas?na, ama yine de okuyanlar?n bilgi da?arc?klar?nda bir s?z?nt? olu?turuyor, küçük sinek mide buland?r?yor. Di?er yandan gerçek bilgiyi sunan ki?ileri de zan alt?nda b?rak?yor. Bilgiyi arayan ki?i buldu?u verileri k?yasl?yor ve kendi anlay???na göre iki z?t veriden birini do?ru kabul ediyor; belki de yanl?? olan?.Bilgiye ula?mada en faydal? yard?mc?lar arama motorlar?d?r. Google gibi, Yahoo gibi arama motorlar? sayesinde dileyen, diledi?i içeri?e ula?abilme özgürlü?üne sahip. ?çerik kirlili?i veya internet kirlili?i dedi?imiz sorumsuzluk yüzünden bazen arama motorlar? arac?l???yla bulunan kimi sayfalara ula??lamaz. Daha önceden indekslenmi? verinin bulundu?u sayfaya, içerik b?rak?lm?? ve içerik kaderine terk edilmi? oldu?undan, yaz?n?n giri?i var, geli?mesi yok, sonucu yok. Sadece anahtar kelimeler kullan?lm?? ve arama motorlar?na internet sayfas? yanl?? tan?t?lm??. Örnek olarak Google görsellere istedi?iniz bir anahtar kelimeyi yaz?n ve arat?n, sonucuna bakt???n?zda internet kirlili?i ile ilgili ac? gerçe?i görmü? olacaks?n?z; A yazacaks?n?z ama A’dan ba?ka her ?eyi bulacaks?n?z. Ya da bir ö?renciyseniz ders konunuzu yaz?p aray?n, kar??n?za ne kadar alakas?z sonuçlar ç?kt???n? göreceksiniz. Suç arama motorlar?nda de?il, suç eksik veya yanl?? bilgiyi reklam için oraya b?rak?p kaçan içerik sahibindedir. Genelde yanl?? verinin kayna?? ücretsiz kurulabilen blog sitelerinde yer almaktad?r. Blog siteleri kuruluyor; kuruldu?u gün yaz?lan güncelerin do?rulu?u bilinmeden, mant?k süzgecine dald?r?lmadan, güncellenmeden aylarca, bazen senelerce internet ortam?nda kal?yor.
?nternet kullan?c?s?n?n görevi hiç kolay de?ildir. Tertemiz internet istiyorsak, kar??la?t???m?z yanl??, zararl? veri içeren sayfalar? ?ikâyet etmek en do?ru hareket olacakt?r. E?er yay?nc?ysak; verdi?imiz bilgilerin do?rulu?unu, güvenirli?ini ispat etmekle mükellefiz. Kaynaklar?m?z? belirtmeli, hatta yetinmeyip z?t kaynaklardan da örnekler vermeliyiz. Hangisi olursak olal?m, ister yay?nc?, ister okuyucu; seçici olal?m. O zaman kirli internet temizlenecektir, internet kirlili?inin yerini billur bilgi deryas? alacakt?r ki, bilim teknik ilerleyecek, ö?renciler sonuca ula?acaklar? bilgilere kavu?abileceklerdir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.