İnternet Girişimciliği ve İnovasyon

0
38

4390_zko_teardrop-300x197Giri?imciler öncelikle bir yol haritas? belirlerler. ?lk olarak gözlem güçlerini kullanarak yeni bir i? fikri türetirler. Bu daha önce yap?lm?? bir i?in geli?tirilmesi ?eklinde olabilece?i gibi ayn? zamanda inovasyon ?eklinde de olabilir. ?novasyon uluslararas? kabul gören Oslo Klavuzunda ?öyle tan?ml?d?r: ?novasyon, yeni veya önemli ölçüde de?i?tirilmi? ürün (mal ya da hizmet), veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da i? uygulamalar?nda, i?yeri organizasyonunda veya d?? ili?kilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmas?d?r. E?er bir i?, düzenlenerek yeni bir i? fikri halini al?rsa giri?imci o i?i düzenlemi? olur ve eksikleri tamamlad??? için inovasyon gibi olmasa da yeni bir i? fikri olarak kabul edilebilir.?? fikri ortaya ç?kt?ktan sonra giri?imciler alt yap? çal??mas? yürütürler; rakipler kimlerdir, i? için do?ru yer neresidir, kimlerle çal???lmal?d?r, ne kadarl?k bir finansmana ihtiyaç vard?r, gerekli ekipmanlar nelerdir?.. sorular?na cevap verildikten sonra i? fikri hayata geçirilebilir.
?nternet Giri?imcili?i
Günümüzde sosyal medya a??, ki?isel ve ticari internet siteleri h?zla artm??, ticaretin a?? geni?lemi?tir. Art?k her evde bir bilgisayar, PDA telefonlar veya internet eri?imine sahip di?er cihazlardan en az biri bulunmaktad?r. Böyle bir ortamda sosyal giri?imcilerin bu geni? alan? görmemeleri beklenemezdi. Giri?imci, gerçek dünyan?n risklerine kar??n sanal dünyan?n daha az finansman iste?i kar??s?nda internet giri?imcisi olma iste?i kazanm?? ve çe?itli yollar türetilmi?tir. Facebook, Twitter, Google gibi siteler internet giri?iminin en güzel örnekleridir.
Yaz?l?mc?ysan?z zaten kolayd?r; iyi bir kodlama, özgün içerik, s?k? bir tan?t?m zinciri, sab?r ve ba?ar?ya ula?man?n sevinci. Ama herkes birer yaz?l?mc? ya da programc? olamaz. Bu yüzden de internet giri?imcili?i denince akla sadece site kodlayarak, içerik ekleyerek, Google reklamlar?yla de?il; tüm internet ortamlar? için planl?, güzel bir stratejik örgüyle örülmü? giri?im hesaplar? gelmelidir. Örne?in, kurmu? oldu?unuz bir i?letmenin ürünlerini ?ehrinizin en çok bilinen caddelerinden biri üzerinde açt?n?z. Buna ra?men sizi bilen say?s? o caddeden geçen insanlar ve onlar?n çevresi kadar olacakt?r. Ama internet giri?imcili?ine at?ld???n?zda, kurumsal bir web site olu?turup, gerekli olan planla hareket etti?inizde sizi ülkenin ve belki dünyan?n her kö?esinden mü?teriler ziyaret ediyor olacak. Bir dünya ma?azas? haline dönü?meniz çal??malar?n?zla mucize olmaktan ç?km?? bile olabilecektir. Bu sayede giri?im s?n?rlar?n?z? dünya olarak belirlersiniz.
Global düzeyde internet giri?imcisi olman?n size; her zaman aç?k olacak bir internet sayfas?yla mü?teri güveni, k?salan da??t?m süresiyle h?zl? da??t?m olana??, ürünlerin web üzerinden sat??? ile azalan maliyet (depo, dükkan gibi giderleri olmayan bir ürün için söylüyoruz), internetin geni? çevrelere ula?mas? sayesinde belki yeni ortakl?klar gibi yararlar? oldu?unu da unutmay?n.