İnternet Fenomenliği Nedir?

0
38

4390_zko_teardrop-300x197Fenomen Nedir?
Herkes taraf?ndan takip edilen ve belli bir kitleye ula?m?? ki?ilere verilen özel ad. Fenomen olma olgusu basit de?il sizlerin de tahmin edece?i gibi özellikler internet üzerinde,sosyal medyada bunu ba?armak o kadar  kolay de?il. Sürekli bilgisayar ba??nda olman?z ve güncel olaylar? takip etmeniz bu i?in ?artlar?ndna sadece birkaç?.Belli bir kitleye hitap etmektense her kesimi hedef alman?z gereklidir.Takipçileriniz sizden s?k?lmamal? ve yorumlar? ile sizleri desteklemeli.Bu isimlerden baz?lar?;
– Cezmi Kalorifer
– Kemal Ek?io?lu
– Nurullah Selim
– Hilal Cebeci
– Esra Ceyda karde?ler
– Ali Biçim
– ?nci Sözlük
– Mahir
– Nihat Do?an
– Mustafa Topalo?lu
 
Sosyal medyada bu i?e ba?lamak sizleri rahatl?kla günyüzüne ç?karabilir e?er ki payla??mlar?n?z fazla hit al?yor ve be?eni topluyorsa. Bunu ba?armak az önce de bahsetti?im gibi çok da kolay de?il. Sayfan?z?n dikkate de?er bir i?leyi?e sahip olmas? gerekir. Payla??mlar?n?z, di?erlerinden farkl? ve size özel olmal?,bir di?er önemli konu ise di?erlerinden önce davran?p yay?n yapman?zd?r.