İnternet Aboneliğini Kapatırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

0
32

4390_zko_teardrop-300x197Günümüzde birçok abonenin, abonelik iptalinin ard?ndan faturalar?n?n gelmeye devam etti?i, ilave ücretler ve masraflar talep edildi?i, abonelik iptal dilekçelerinin i?leme konulmad??? görülüyor. Asl?nda kullan?c?lar tam anlam?yla bilinçlenmedi?i ve daha önce abone oldu?u kampanyalardaki ilave maddeleri ( Kampanya Detaylar?n?) iyi okumad?klar? için, hiç fark etmedikleri masraflar? ödemek zorunda kal?yorlar.
Asl?nda dikkat edilmesi gereken belli ba?l? noktalar vard?r.
Bunlar? s?ralayacak olursak;
Sözle?menizi Dikkatle Okuyun!
Herhangi bir operatörün herhangi bir tarifesi için 12 – 24 ay gibi taahhütname imzalam?? ve bu süre dolmadan aboneli?inizi iptal etme giri?iminde bulundu?unuzda, size daha önce sunulmu? olan bütün indirimler ve/veya modem ücreti gibi ücretler size geçmi?e dönük olarak faturaland?r?l?r. Asl?nda normal fiyatlar? 75-125 TL civar? olan modem ücretleri, ilk birkaç ay bedava ya da birbirini takip eden faturalardaki indirim miktarlar?yla birlikte ücretsiz verilece?i vaat edilir. Yaln?z taahhüt süresi dolmadan aboneli?inizi iptal ettirme ko?ulunda ise, di?er ücretler size toplu olarak faturalan?r.
Kapatma Tarihi Önemli
Herhangi bir kampanyadan yararlanmam?? veya bir taahhütte bulunmam??san?z bile aboneli?inizi iptal edece?iniz tarihler önemlidir. Örne?in; internet kullan?c?l???nda öncelikle faturan?z kesilir, sonras?nda ise ilgili ay?n sonuna kadar internetten yararlanma hakk?n?z olur. Kullan?c?l??? sonland?rma sürecinde i?lemleri ay sonuna do?ru ba?latmak ise do?ru de?ildir zira web sa?lay?c? firmalar sizin abonelik sonland?rma i?lemlerinizi abonelik ba?latma i?lemlerinde oldu?u kadar zaman?ndan önce sonland?rmaz.