İnsanoğlunun Genetik Şifresi

0
33

4390_zko_teardrop-300x197Günümüzde ço?u uzman bu konu üzerinde durmakta ve ortak çal??malar ile ç?kan sonuçlara göre çözümler üretmektedirler. Teknoloji ile geli?en insan beyni, evrenin s?rlar?n? çözmeye ba?lam??t?r.Hatta ?imdilerde insan?n geneti?ini ele verecek ip uçlar?n? çözerek, birçok hastal???n tedavisini mümkün k?lacak yöntemleri geli?tirmeye ba?lam??lard?r. Geçmi?ten bu yana gizli kalan her ?eyi gün yüzüne ç?kartan bilim, ?imdilerde bu mucizenin ?????nda çal??malara ba?lam??t?r. ?izofren, depresyon, dikkat bozuklu?u ve çocuklarda s?kl?kla görülen hiperaktivite, bipolar bozukluk, zihin gerili?i, ruhsal geli?im bozuklu?u gibi psikolojik olaylar?n temelinde yatan gerçekleri ortaya ç?kartan bilim adamlar?, asl?nda birçok hastal???n nedenini bulmaya zemin olu?turmu?lard?r.
33 bin 332 ki?iyi denetim alt?na alan uzmanlar, elde etti?i bulgulara göre bu ruhsal bozukluklar?n ayn? nedenlerden kaynaklan?p kaynaklanmad??? ara?t?rm??lard?r. Ve ço?u ki?ide görülen benzerlik bu hastal?klar?n,  ayn? nedenlerden ortaya ç?kt???n? ortaya koymu?tur. Bu çözülen ?ifre ise psikolojik sorunu olan insanlar? daha k?sa sürede tedavi edebilme olana?? sunmu?tur. Amerika’da yap?lan bu deney, gendeki bulunan baz? eksikliklerin ruhsal sorunlar?na yol açt???n? ve hastal???n ilerleyen boyutlara ula?mas?, dengenin giderek bozulmas?ndan kaynakland???n? ortaya ç?karm??t?r.

Modern ça??n hastal??? haline gelen psikolojik problemler, teknolojinin hayat?m?zda daha çok yer almas? ile art?? göstermektedir. Stres, yo?un i? temposu, maddi manevi kay?plar ki?ileri içinden ç?k?lmaz bir hale sokuyor. Bu sorunlarda beyne hasar vererek, psikolojik hastal?klara davetiye ç?kart?yor. Y?llard?r bu ruhsal problemlerin nedeni ara?t?r?lm?? ve sonunda elle tutulur ve bir neticeye kavu?ulmu?tur. Uzmanlar bu hastal?klar?n temelinde yatan en önemli kavram? te?his etmi?tir. 2 ve 10 kromozomlar ve beyinde bulunan hücrelerin kalsiyum oran?n? dengelemede görev alan iki gendeki bozulmadan kaynakland??? ortaya ç?kart?lm??t?r. Kromozomlar, kal?t?msal bilgileri elde etmede kullan?lan en faydal? yöntemdir. 46 kromozom say?s?na sahip olan vücut, ayr? görevler üstlenmekte ve genetik olan kavramlar? bünyesinde ta??makta ve cinsiyet bilgilerine kadar bizimle alakal? her ?eyi ö?renmeye yard?mc? olmaktad?r. 46 kromozom tamamen dengeyi korumaktad?r. Yani birinin eksik olmas? hastal?klara yol açar ve ö?renme, beceri, konu?ma gibi kavramlar? etkilemede büyük rol oynar.