İnsan ve Sağlık Dostu Besinler

0
35

4390_zko_teardrop-300x197??te insan dostu g?dalar ve insan vücudunda etkileri:
Do?rarken gözya?? ak?tan, tazesini yerken a??z yakan g?da; so?an,sar?msak. Büyüklerimizde hep söylemi?tir ‘Ye evlad?m ?ifad?r.’ diye özellikle de mide için yararl?d?r so?an ve sar?msak ikilisi. Mide,prostat ve yemek borusu kanserlerinin dü?man?d?r. Kalp hastal??? riski alt?ndakilerde özellikle tüketmelidir çünkü so?an ve sar?msak ikilisi kalp hastal??? riskini de %20 azalt??? bilinmektedir.Yaban mersinini aktarlarda,büyük marketlerde bulanabilir ya da internet üzerinden sipari? edebiliriz. Peki faydas? nedir yaban mersinin ? Haf?zay? güçlendirir, içerdi?i antioksidanlar sayesinde kanserden korur. Lif bak?m?ndan da zengindir. En yo?un yeti?tirildi?i ay Haziran olan taze fasulyenin faydalar? oldukça fazlad?r; kiloyu dengeleyip, kan ?ekerini düzenliyor. Kolon kanseri ve kalp hastal???ndan koruyor. ?çerdi?i lifler sayesinde, uzun ve sa?l?kl? ya?am?n bir parças?d?r. Ya?lanma kar??t?d?r (anti-aging) ve Omega-3 bak?m?ndan oldukça zengindir, Somon bal???. Ayn? zamanda Somon beyni ve kalbi korur,ruh halini dengeler,kan ?ekerini düzenler. Melatonin hormonu salg?layan süt; vitamin, mineral ve yararl? bakteriler bak?m?ndan zengindir ayn? zamanda da kanserle sava?an CLA asidini de içerir.
Karadeniz ve Gaziantep’de s?k s?k tüketilen f?nd?k, f?st?k haftada 5 kez tüketildi?inde kalp krizi ve kalp hastal??? riskini yüzde 30 ile 50 aras?nda azalt??? bilinmektedir. Her gün için 25 graml?k, badem, ceviz, f?st?k, f?nd?k yeterli olur. Dünyan?n en kusursuz yiyece?i yumurtad?r. Kalorisi dü?ük olmas?na ra?men protein bak?m?ndan zengin bir besindir. Görevleri aras?nda beyni korumas? ve göz sa?l???n? güçlendirmesi de vard?r. Elma; akci?er kanseri, ast?m ve diyabete kar?? korur. Kemik güçlendir en K vitamini içerir. Yemeklerden 30 dakika önce tüketildi?inde i?tah? bast?rmaya yard?mc? olur.

K?? mevsiminin gözdesi nar, antioksidanlar bak?m?ndan zengindir. Kan üzerinde oldukça yararl?d?r. Kan bas?nc?n? dengeler,damarlar? korur ve tümör hastalar?n?n tümörlerinin büyümesini engeller. Ye?il çay, Dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek olan çay?n de?i?ik formlar? (siyah, beyaz, ye?il, Çin çay? gibi) antioksidanlar ve antiinflamatuar içeriyor. Mesane, kolon, nefes borusu, pankreas, rektum ve mide kanserlerine yakalanma riskini azalt?yor. Kilo kontrolünü kolayla?t?rd??? bilinmektedir.