İnsan Sesi ve Benzersiz Özellikleri

0
37

4390_zko_teardrop-300x197?nsano?lu kendi sesini ke?fettikçe ve onu daha güzel kullanma çabas? içine girdikçe yeni yöntemler geli?tirmi?lerdir. Sesin kontrol alt?na al?nmas?, onu daha do?ru ve güzel kullanmas?n? sa?lam??t?r. ?nsan sesinden yola ç?k?larak, onu taklit etme iste?iyle enstrümanlar bulmu?lard?r. Sözlü müzik içerisinde enstrümanlar?n kullan?m?, sesin daha da ön plana ç?kmas?n? sa?lam??t?r.?nsan sesi, dünya üzerinde kontrollü olarak kullanabilece?iniz en do?al ses biçimidir. Ses, ses tellerinin titre?mesi ile olu?an frekanslar sayesinde olu?ur. Bu frekanslar? do?ru olarak biçimlendirme ise ?ark? söylemeyi do?urur. Do?ru frekanaslar do?ru notalar?n duyurulmas?n? sa?larken, her yanl?? frekans bozuk sesi tetikleyecektir. Her insan?n farkl? ses t?n?s? bulunmaktad?r ve bunlar geli?tirilebilmektedir. Sesin gürlü?ü ses tellerinin uzunlu?una göre de?i?im göstermektedir. Seste bulunan bu gürlük, ses e?itimi yolu ile geli?tirilebilmektedir. Bunlara ek olarak ses geni?li?i olarak tan?mlanan ses aral??? ?ark?c?larda önemli bir yer tutmaktad?r. Ortalama bir insan sesi, yakla??k 1.5 oktav iken, e?itimli ?ark?c?larda ve ki?ilerde bu aral?k, 3 – 3.5 oktava kadar ç?kabilmektedir.
?nsan sesi ile ilgili di?er bir unsur ise ses kal?nl??? ve inceli?idir. Bu ses s?n?fland?rmas? erkek ve kad?n sesi olarak ikiye ayr?lmaktad?r;
Erkek sesi: Kal?ndan inceye do?ru olarak; Bas, bariton ve tenor
Kad?n sesi: Kal?ndan inceye do?ru olarak; Alto, mezzosoprano ve soprano
Olarak kendi içlerinde s?n?fland?r?lmaktad?r. Erkek seslerinde en s?k bulunan bariton ses iken, bayan seslerinde mezzosopranodur. Bu ses ayr?mlar? tamam?yla insan?n fizyolojik yap?s? ile alakal? bir durumdur.
Son olarak sesin kullan?m?nda nefes çok önemli bir yer tutmaktad?r. Do?ru nefes al??? sesin gürlü?ünü ve t?n?s?n? daha düzgün ve dolgun ç?kmas?n? sa?layacakt?r. Bunun sa?lanabilmesi için diyafram nefesinin kullan?m? do?ru bir yöntemdir. Diyafram nefesi ile nefes, daha uzun tutulabilmekte ve daha do?ru bir ?ekilde kullan?labilmeyi sa?lamaktad?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.