İnovasyon(Yenilikçilik) Nedir?

0
14

4390_zko_teardrop-300x197?irketlerde Kurumsalla?man?n yetmedi?i bugünlerde dilimize yeni dolanan ?NOVASYON kelimesinin yani yenilikçili?in uygulanmas? kaç?n?lmazd?r. Ama bu yenilikçilik herhangi bir yenilikçilik de?ildir ba?kas?nda olan sizde ilk defa uygulanan yenilikçilik olmaz, mutlaka kimsenin dü?ünmedi?ini dü?ünmek kimsenin yapmad???n? yapmak anlam?ndad?r yenilikçilik ve bu yenilikçilik süreci (inovasyon) sonucunda ticari kara ula?t???nda tamamlanm?? olur. Bir ?irketin tamam?nda yap?labilece?i gibi sadece aksayan bölümlerinde de lokal olarak inovasyon yap?labilir, örnek olarak bir ?irketin üretti?i ürünlerin nakliyesi pahal? ve mü?teriye ula??m süresi uzun oluyor kabul edelim i?te; ?irket yeni bir nakliye ?ekli yaratarak bunu daha seri ve ucuz hale getirebilir. Bu örnek ?irket bünyelerinin muhasebesinden tutun da imalathanesine kadar her bölümde farkl? sorunlar için mutlaka yap?lmal?d?r. Öncelikle ?irketin profiline bak?l?r, daha aç?k bir ifadeyle ?irketin ku? bak??? foto?raf? çekilir ve sonra titizlikle incelenerek inovasyon çal??malar?na ba?lan?r. Orta ölçekli aile ?irketleri genelde olduklar? yerde sayarlar, bir yandan da büyümeyi çok isterler ancak; büyümelerinin önündeki en büyük engelin kendileri olduklar?n? bir türlü göremezler çünkü ço?unun sistemleri yoktur. Bir dü?ünürün dedi?i gibi, dünyan?n en iyi yöneticisini getirin e?er sisteminiz yoksa kazanan sistem olur. Bundan sonra do?al olarak alt? ayda ya da senede bir yönetici de?i?ir de?i?meyen tek ?ey bu de?i?im olur.
Bu tür ?irketler yukar?da da dedi?im gibi h?zl? davranarak ?irketlerinin ku? bak??? foto?raflar?n? çekerek yapabiliyorlarsa kendileri ki bu çok zor. Yapam?yorlarsa o zaman yard?m alarak inovasyon çal??malar?na ba?lamal?lar, sonras?nda hem ticari karlar?n?n artt???n? hem de personellerinin çal??ma iste?i art??lar?n? görecekler. Ancak bu sürecin san?ld??? gibi kolay ve k?sa olmayaca??n? ba?tan bilmek gerekir  ve asla duygulara yer verilmez. Duygulara yer verilmezden kast?m ?irket içinde bir çok çal??an bu de?i?imden mevkilerini hatta i?lerini kaybetme korkusuyla ho?lanmazlar ama her f?rsatta destekler gibi görünürler. Ahmet Hamdi TANPINARIN dedi?i gibi kimse de?i?ime kar?? de?ildir, ancak ucu kendine dokunana kadar. Bu sebepten ötürü de?i?imler sa?lam zeminlere dayand?r?larak ve sindirilerek yap?l?r. H?zl? yap?lan de?i?imlerde mutlaka kaybeden taraflar olur.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.