İnme Nedir? Sebepleri Nelerdir?

0
39

4390_zko_teardrop-300x197?nme’nin sebepleri olarak genelde damarlar?n çal??mas?n? etkileyen faktörler öne sürülmektedir. Sigara kullan?m?, kolesterol problemleri ve kal?tsal nedenler sebep olmaktad?r. Damar? etkileyen sebepler d???nda kalpte biriken p?ht?lar?n aniden oldu?u yerden koparak beynin ince yap?l? damarlar?n? t?kamas? ile inme s?kça görülmektedir. ?nme ya?l?larda ve ya gençlerde de?ilde do?umdan ölüme kadar her ya?tan insanda, her an görülebilen bir durumdur. Aniden y?rt?lan bir beyin damar? küçük bir çocu?unda ölmesine neden olabilmektedir.?nme geçirdi?i dü?ünülen ki?i hemen bir tedavi merkezine götürülmeli, burada beyin,damar ve kalbin incelenmesi için BT, MR , Doppler ultrasonografi ile beyin yap?s?, doklular ve damarlar?n görüntülenmesi ayr?ca Ekokardiyografi ile kalpten p?ht? gelmesi durumu gibi farkl? her sebeplerin de?erlendirilmesi gerekmektedir. ?nme damar t?kan?kl???ndan kaynaklan?yorsa tedavi merkezine ula?ma süresi çok önemlidir. Damar?n t?kan?kl???n?n giderilmesi için çok h?zl? olunmas? hayati önem ta??maktad?r.
?nme geçirmeyen baz? ki?iler, kal?tsal nedenlerden dolay? hastal?k için önlem almaktad?r. Örne?in kalpteki p?ht? birikiminin kontrolü, damar filmleri, ve baz? kan suland?r?c? ilaçlar? kullanma gibi önlemler almaktad?rlar. ?nme geçiren ve acil durumda olan bir ki?i damar t?kan?kl???ndan dolay? bu duruma geldiyse kalp ameliyatlar?nda yap?lan stent atma i?lemi uygulan?r. Stent atma kas?ktan girilen bir sitemle t?kan?kl???n oldu?u bölgenin aç?lmas? ve geni?letilmesi i?lemidir.

?nme geçiren ki?i damar y?rt?lmas?ndan dolay? ise aç?k ameliyat ile damar onar?l?yor ve kapat?l?yor. Beyin söz konusu oldu?u için bir çok vücut fonksiyonu hasar görüyor ve ki?i inme sonucunda baz? ?eyleri hat?rlamamakla birlikte baz? bölgelerini kullanam?yor. Bu durumun giderilmesi için psikolojik tedavi ve fizik tedavi merkezlerinde tedavi süreci devam ettirilmektedir.