İllüzyon Nedir?

0
40

4390_zko_teardrop-300x197?llüzyon kelimesinin kökeni Türkçe olmamakla birlikte, bu kelimenin Türkçedeki kar??l??a yan?lsama anlam?na denk gelmektedir. ?llüzyon en temel anlam?yla görüleni gerçek olarak alg?lamad?r. ?nsanlar?n dünyay? alg?lamas? 5 duyu organ? sayesinde gerçekle?ir ve de illüzyon bu duyu organlar?n? kendine hedef alan bir sistemdir. ?llüzyon böylece, ki?ide mant?kla aç?klanamayacak durumlar olu?turur. Örnek verilecek olunursa mant???yla hareket eden bir ki?i, nesnelerin dünya üzerinde havada uçamayaca??n? bilir, fakat sihirbazlar?n yapm?? oldu?u gösterilerde uçuyormu? gibi görünen nesnelere gerçekçi bir aç?klama getiremez.
?llüzyon kavram?n?n tan?m? için, ki?ilerin duygusal ç?kar?mlar?yla birlikte zihinsel aç?dan yorumlama kabiliyeti aras?nda bulunan ili?kinin k?r?lmas? ifadesi kullan?lmaktad?r. Bu tan?m ile kullan?lan illüzyon, büyük bir ço?unlu?un önünde gerçekle?en ve gerçekle?mesi pek mümkün olmayan oyunlar ve gösteriler sergilenmektedir. ?llüzyon gösterilerinde cisimler ki?ilerin duygular? üzerinde kas?tl? bir ?ekilde yanl?? olarak gösterilir. Yani göz yan?l?r. ?llüzyon olay?n?n neden insanlar üzerinde ba?ar?l? oldu?u incelendi?inde ise, bu duruma bir örnek verilebilir. Öyle ki insanla günlük hayatta birçok olayla kar??la??rlar ve de kar??la??lan bu olaylar?n ço?u mant?k çerçevesinde de?erlendirilmez.
De?erlendirildi?inde ise baz? mant?k tutars?zl?klar? ortaya ç?kacakt?r. Ki?i bir yaz? okurken, insan beyni yaz?daki imla hatalar?n? otomatik bir ?ekilde düzgün olarak alg?layabilir ve de böylece ki?i yaz?da herhangi bir hata olmad???n? dü?ünebilir. Fakat hatalar gözden kaçm??t?r. Yine bir metinde oldukça önemli olan bir k?s?m, ki?i taraf?ndan okunur ama önemli oldu?unun fark?na var?lamayabilir. ?llüzyon gösterilerinin ba?ar?l? olmas?n?n nedenleri aras?nda ise, insan beyninin bu ?ekilde çal??mas?d?r.