İlluminati’nin Doğuşu ve Sır Perdesinin Ardındaki Gerçekler

0
42

4390_zko_teardrop-300x197?lk olarak 1 May?s 1776′da Adam Weishaupt isimli Kabbalac? bir Hukuk Profesörü ve Baron von Knigge ile kurulan gizli topluluktur. Ayr?ca ?lluminati’nin sözcük anlam? ‘Ayd?nlanm?? Olanlar’ anlam?na gelmektedir.Rönesans döneminde kurulmu? olan bu toplulu?un amac? kelime anlam?na e?de?er olan insanlar?n dü?üncelerini hür k?lmak, dinsel dogmatik dü?üncelerden ar?nd?rmak ve Newtoncu pozitif bilimi geli?tirmek olsa da, Dünya siyasi tarihinin en fazla komplo teorisi alm?? toplulu?udur.
Son derece gizlilik içinde tutulan üyelerin kay?tlar? ve bilgilerini kimse bilmemekteydi. Üyerlerin her birinin kod adlar? olup, yaz??ma ve haberle?mede bu takma adlar kullan?lmaktayd?. Örnek vermek gerekirse, Adam Weishaupt’un kod ad? ‘Spartacus’ idi.
En ba?ta 12 ki?ilik üye ile kurulan bu topluluk daha sonra 80 ki?iye ula?m??t?r. 1874′de ?lluminati, gizli siyasi amaçlar? oldu?u öne sürülerek yasaklanm??t?. Fakat benimde en dikkatimi çeken nokta ise 19. yüzy?l?n ba?lar?nda ünlü Alman filozof Hegel’in kat?l?m? bu toplulu?a yeni bir nefes, canl?l?k katm?? ve ?lluminati eski parlak dönemine geri dönmü?.
?lluminati, üyesi olan Hegel’in tez-antitez kuramlar?yla Yeni Dünya Düzeni dü?üncesinin geli?ti?i bir ütopya toplulu?u haline gelmi?tir. ?lluminati daha sonra dinsel dogmatik dü?üncelerin egemen oldu?u ?talya’ya ula?m??t?r ve ünlü rönesansç? ?ah?slar taraf?ndan Katolik Kilisesi’ne siyasi bir sava? ba?latm??t?r. Bu sava??n amac? ise bilimin ispatlad??? gerçekler için kiliseyi ikna ettirmekti.