İlginç Bilimsel Bilgiler

0
40

4390_zko_teardrop-300x197 Y?lanlar 3 y?l boyunca uyuyabilme yetene?ine sahiptir.
– Bozulmayan tek g?da bald?r.
– Ördeklerin sesleri asla yank? yapmaz.
– Denizy?ld?zlar?n?n beyinleri bulunmaz.
– Üzümler e?er mikrodalga f?r?na at?l?rsa patlar.
– ?nsanlar bir y?l içinde en az 1460 rüya görürler.
– ?uan içti?imiz sular tam 3 milyar y?l öncesine ait sulard?r.
– Kar?ncalar mecbur kald?klar?nda 2 hafta boyunca suyun alt?nda hayat?n? sürdürebilir.
– Pi say?s?n?n bir milyar?nc? say?s? 9′ dur.
– Dünya üzerindeki tavuk say?s? insan say?s?ndan daha fazlad?r.
– ?nsanlar?n kalça kemikleri betondan çok daha sa?lamd?r.
– Sabah yenilen elman?n uyku açma özelli?i içilen kahveden çok daha fazlad?r.
– Yer çekiminin olmad??? bir ortamda mum alevinin ald??? ?ekil küreye benzer.
– Bir insan?n do?um günü ayn? zamanda dünya üzerindeki en az 9 milyon insan?n da do?um günüdür.
– ?nsan nefesi -90 derecede donar ve gözle görülebilir.
– Çin’ de ?ngilizce konu?anlar?n say?s? Amerika’ dan daha fazlad?r.
– Patates, elma ve so?an?n tatlar? ayn?d?r.Onlardan farkl? tat al?nd??? duygusunu uyand?ran, farkl? kokulara sahip olmalar?d?r.
– Kibrit kutusu büyüklü?ündeki bir alt?n külçesi e?er yufka gibi aç?l?rsa, bir teniz kortu büyüklü?üne ula?abilir ve y?rt?lmaz.
– Esneme eylemi asl?nda insanlar?n daha fazla oksijen alabilmesi ve vücuttaki fazla karbondioksidin d??ar? at?lmas? için gerçekle?tirilir.
– Bir insan günde en az 28 bin litre hava, 500 litre oksijen tüketir.
– Dünyan?n en h?zl? ku?u 3 saniyede 128 km. h?za ula?abilen bo?azl? k?rlang?çt?r.
– Bir insan a??k oldu?unda vücutta phenylethylamine enzimi salg?lan?r. ?nsan bu sayede mutlu oldu?unu hisseder ve bu madde çikolatan?n içinde de bulunur.
– Yer çekimin bulunmad??? bir ortamda insan a?layamaz. Çünkü gözya?? yere do?ru hareket edemez ve gözden ç?kamaz.
– Sivrisinek kovucu spreyler asl?nda sivrisineklere rahats?zl?k verip yakla?mas?n? engellemez. Sivrisineklerin al?c?lar?n? bloke eder ve insanlar? bir anlamda gizler.
– Kahve alkol alan ki?ilerin ay?lmas?n? sa?layamaz. Aksine alkolün etkisini artt?r?r.
– Kereviz yerken harcanan kalori, kerevizin bar?nd?rd??? kalori miktar?ndan daha fazlad?r. Bu yüzden zay?flamak isteyenlere önerilir.
– ?nsanlar?n vücut fonksiyonlar? dursa bile bu andan itibaren beyin hücreleri 5 dakika daha sa?l???n? korumaya devam eder. Yani beyin ölümü 5 dakika daha geç gerçekle?meye ba?lar.Tüm bu ilginç bilgiler bilimsel olarak kan?tlanm?? bilgilerdir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.