İkinci El Otomobil İncelenirken Bakılması Gereken En Önemli Noktalar Nelerdir?

0
34

4390_zko_teardrop-300x197Gelin ?imdi bunlar? s?ralayal?m:
1- Öncelikle arac? yola ç?kar?p dola?mal?y?z. Sa??ndan solundan çe?itli sesler geliyor mu, Yolda seyir halinde giderken egzozdan karaduman ya beyaz duman at?yormu gözlemlemeliyiz.
2- Arac?n yolda giderken direksiyonunu b?rakarak biz düzlem üzerinde normal ?ekilde gidebiliyor mu görmeliyiz. Bundaki amaç öndüzen ayar?n?n bozuk olup olmad???n? ya da yolda çekme yapmad???n? görmektir.
3- Araç çal???rken kapudu aç?p motordaki ya? kapa??n? açmal?y?z elimize hava üflüyormu görmeliyiz. Hava üflemiyorsa bu arac?n motorunun kompresyon sisteminin iyi oldu?unu göstermektedir.
4-Arac?n çal???rken arka k?sm?na geçip egzozundan minik damlac?klar halinde su at?p atmad???n? görmeliyiz(karbüratörlü araçlar için geçerli) e?er su at?yorsa bir sorun oldu?unu dü?ünmemeliyiz. aksine bu iyiye i?arettir.
5-Yolda seyir halinde iken tüm vitesleri kullanmal?y?z, Herhangi bir viteste atma ya da küt küt vurma sesi duyuyorsak bu ?anzuman için iyiye i?aret de?ildir.S?ra geldi kaporta aksam? için püf noktalara:
1-Arac? en sa?l?kl? ?ekilde incelemek için gündüz gözüyle güne? alt?nda kontrol etmeliyiz. Ön sa? ve sol çapraz?na geçerek güne? ?????n?n araca vurma aç?s?na bakarak kaporta aksam?ndaki dalgalanmalar? ve vuruklar? en amatör gözle bile gözlemleyebiliriz.
2-Arac?n çamurluk ve kap? kenarlar?na bakarak çürümü? veya paslanm?? saç aksam?n?n olup olmad???na bakmal?y?z.
3-E?er imkan?m?z varsa arac?n alt k?sm?na bakarak taban ve ?asi bölümünde çürüme ve y?pranma olup olmad???na bakmal?y?z. (çürükler son y?llarda vize al?rken ba??m?z?n derdi oluyor)
4- Arac?n kapudunu aç?p motor ve sa?e numaralar?n?n oldu?u k?s?mlar? gözden geçirmeliyiz. (kaynak, ta?lama ya da bozuk numara olup olmad??? çok önemli mazallah ikizi ç?kabilir)
5-Ön k?s?m podyallar?nda çürük çar?k var m? bakmal?y?z bu k?s?mlar?n masraf? büyük oluyor çünkü.
6- araçta lpg varsa yak?t borular?n?n arac?n alt?nda görünmemesi gerekir e?er görünüyorsa bu çok büyük bir tehlikedir.
ve her?eyden önemlisi muadillerinin fiyat?n? ara?t?rmadan uygun olup olmad???na karar vermeyin.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.