İkinci El Otomobil Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

0
29

4390_zko_teardrop-300x197?kinci el araç al?n?rken dikkat edilmesi gerekenleri madde madde aç?klamaya çal??aca??m:1. Al?nacak Otomobilin Seçilmesi ve Ara?t?r?lmas?
Öncelikle almay? dü?ündü?ünüz otomobili belirlemeniz gerekiyor. Bu noktada söyleyebilece?im ?ey, ekonomikli?i bir kenara b?rak?p sadece konfor ve performans için Alman(Mercedes, Audi, Bmw vs.), iyi bir performans ve uzun y?llar minimum maliyetle ba??n?z a?r?madan kullanmak için Japon(Honda, Toyota, Nissan vs.), performans ve konfor dengeli seviyelerde olsun biraz masraf açsa da sorun de?il derseniz Amerikan(Ford, Chevrolet vs.) bir marka tercih etmelisiniz. ?talyan(Fiat) ve Frans?z(Renault, Citroen, Peugeot vs.) markalar?n? ise hiçbir durumda önermiyorum.(Tabi bunu söylerken Maserati, Lamborghini, Ferrari, Bugatti gibi elit markalar? dahil etmiyorum elbette).
a) Beklentiniz Nedir: Performans m? yoksa donan?m m??
Performans konusunda her markan?n beklentilerinizi kar??layabilecek modelleri bulunuyor. Beygir gücü fazla olan dizel bir otomobil performans beklentilerinizi büyük ölçüde kar??layabilecekken, yüksek devir çeviren güçlü benzin motorlar?n?n “bkz. Honda S2000″ verdi?i hazz?n bir ba?ka oldu?unu da ifade etmekte fayda var. S2000 tarz? bir otomobil kullanmak cadde araçlar? aç?s?ndan en üst s?n?r? ifade ederken, daha iyisini ise ancak pist araçlar?yla hissedebilece?inizi rahatl?kla söyleyebilirim. Tabi bu noktada Ferrari, Lamborghini, Bugatti gibi otomobilleri al?nabilirlikten çok uzak olduklar? için yorumlar?ma dahil etmiyorum.
Alman otomobilleri i?çilik ve donan?m kalitesi bak?m?ndan her zaman önde olmu?tur. Bu noktada uzakdo?ulu birçok üreticinin liste özelliklerine aldanmamak gerekir, ?ayet neredeyse yok yok diyebilece?iniz kadar fazla donan?m? bünyesinde bar?nd?ran ekonomik birçok model bulabilirsiniz. Fakat bu araçlar?n kalite yönünde s?n?fta kald?klar?n? söylemek hiç te zor de?il. Donan?m olarak kullan?lan aksesuar?n kalitesi bir yana bu donan?mlar?n uzun y?llar araçla uyumlu ve sorunsuz çal??abilmesi de önemli bir husustur. Aksi taktirde arac?n? seven ona gözü gibi bakan birisiyseniz, bu tarz uzakdo?u yap?m? araçlarla servislerin yolunu a??nd?rabilece?inizi unutmay?n. Her hafta farkl? bir yerden sorun ç?kmas?yla beraber, en sonunda lanet edip arac? satman?zla sonuçlanan tats?z bir süreç olacakt?r bu.
b) ?nternetten Piyasa Ara?t?rmas? Yapmak
Alaca??n?z otomobilin model ve km’si ba?ta olmak üzere, vuruk-ç?k?k veya boyal? parças? olup olmad???na ve kaza durumuna bakarak fiyatlar?n?n hangi seviyelerde oldu?una bakmal?s?n?z. Tabi bunu yaparken internete girilmi? ilan detaylar?n?n do?ru oldu?unu varsay?yoruz. Genellikle de do?ru olmakla beraber bazen ilanda çok abes ve hatal? giri?ler yap?lm?? da olabiliyor malesef.