İğneli Epilasyon Nedir? Kimlere Uygulanmaz?

0
29

4390_zko_teardrop-300x197??neli epilasyon yapt?rmadan önce e?er kuru bir cilde sahipseniz, yap?lacak olan bölgeye peeling yapmal?s?n?z. Böylece daha ac?s?z bir uygulama geçirirsiniz. ??neli epilasyonda tek kullan?ml?k i?neler tercih edilmelidir. Metal alerjisi olan ki?ilerde ise alt?n veya gümü? i?neler kullan?l?r. Kullan?lan i?nenin ki?iye özel yani tek kullan?ml?k olmas? çok önemlidir. Çünkü ba?kas?n?n i?nesi sizde lekeler, cilt hastal?klar? gibi hastal?klara neden olabilir.??neli epilasyon, hamilelere, epilepsi hastalar?na, kalp pili ta??yanlara, aç?k yaras? bulunan ki?ilere, ameliyat geçirmi? ki?ilere ameliyattan sonraki ilk 3 ayda yap?lmamal?d?r. Ayr?ca adet döneminde, adet döneminden önceki 2-3 gün içersinde yap?lmamal?d?r. Çünkü bu süre zarf?nda can fazla duyarl?d?r ve ac?r. Gö?ü? çevresine, ka?a, göbe?e i?neli epilasyon uygulanmamal?d?r. Bunlar vücudumuzun en hassas yerleridir. Uyguland?klar? halde kal?c? k?zar?kl?k, lekelenmelere yol açabilir. ??neli epilasyonda sinek ?s?r??? gibi bir ac? hissedilir. K?l köküne inilir, ve ak?m verilerek k?l kökü yok edilir. Uyguland??? bölgede bir daha k?l ç?kmaz.

Bu maddeleri göz önünde tutarak i?neli epilasyon yapt?rmal?s?n?z. Günümüzde lazer epilasyon daha talep görüyor gibi gözükse de epilasyonda a??r? tüylenmeden kurtulman?n en etkili yolu i?neli epilasyondur.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.