Hürrem Sultan’ın Hayatı

0
38

4390_zko_teardrop-300x1971500 tarihinde dünyaya baz?lar?m?z?n deyimiyle ‘Osmanl? cad?s?’ baz?lar?m?z deyimiyle ‘A?kla doldurulmu? anne’ geldi. Daha 20 ya??nda annelikle tan??m??, suikasta maruz kalm?? bir kad?nd?.Kimi rivayetlerde ilk ad? Nastasya kimi rivayetlerde Alexandra ama Ukrayna’da Roxalana(dikenli gül) diye biliniyor.Osmanl? ise onu yüzümüzü güldüren Hürrem diye tan?d?.O muhte?em dönemin a?k?,kar?s?,sultan? ve Kanuni’nin sebebi varl???yd?. Tatarlar taraf?ndan Osmanl?ya sat?lan bu kad?n belkide intikam ate?iyle yan?yor ve yak?yordu. Taa ki sultan?n?,hükümdar?n? görene kadar.Evet Sultan Süleyman Haz Hazretlerinden kimi zamanda Muhibbi den bahsediyorum. Bu kad?n? di?er cariyelerden ay?ran neydi? Peki ya Gülbahar dan? Çok mu güzeldi?Yoksa halk?n bulundu?u at?flardaki gibi büyücü müydü? Çekici,gücü kuvveti yerinde,genç,becerikli,tutkulu ve en az bir fiil(hayvanlar?n en zekisi) kadar zekiydi.Belkide bu özellikler cihan devletinin 10.hükümdar?n?n yan?na yak??an en mübarek kad?n yap?yordu Hürrem’i.
1 y?l içinde Kanuni Sultan Süleyman’a gençlik a?k? Gülbahar’? unutturmu?, üst üste ?ehzadeler do?urmu?, hür kad?n yap?lm??, nikah k?yd?rm??, Osmanl?n?n kan kokusuna bürünmü? cennetinde saf ve masumca a??k olmu? bir kad?nd?. Kanuni a?k?ndan Muhibbi olmu?tu.Bu hatunu farkl? k?lanlardan biride korkusuzdu(ölümden korkan ölümle daha çabuk tan???rm??) ö?renme merak? ve her aç?dan hükümdara hissettirdi?i duyguydu.
Devlet i?lerinden,sava?lardan,ölümlerden ve saray?n gürültüsünden bunalm?? Kanuni mutlulu?u Hürrem ile ar?yordu.A?klar? Osmanl?’n?n karanl?k gecelerinde dahi mum ????? gibi par?ld?yordu.
1521 tarihinde ad?n?n manas?n? Fatih Sultan Mehmed den alan bir ?ehzade do?urdu Hürrem Sultan. Sadece 1 y?l sonra 1522′de a?klar?n?n ‘ay parças? Mihrimah’ dünyaya geldi. Hürrem ve Kanuni’nin dostu ?brahim birbirlerini sevmiyorlard? çünkü payla?amad?klar? bir hükümdar vard?.
Hürrem Sultan kad?n oldu?u kadar zekiydi de bu bir avantaj ve asl?nda dezavantajd?. 1524′de ?ehzade Selim’i de do?urdu Hürrem Sultan.Üst üste ?ehzadeler verdi?i gibi Kanuniyle a?klar? ilk günkü gibi diri ve tutkuluydu. 1525′de Beyaz?t ve 1531′de ac?l? evlat Cihangir do?du. Bir rivayete göre Hürrem Sultan, Cihangir’e gebeyken, çabuk pes edip 11 y?l sonra a?k?n? hat?rlayan  Gülbahar’?n ve ?brahim’in hamamda y?lanl? suikastine maruz kalm??t?.Bundan ötürü mü bilinmez ama Cihangir kamburdu.Anne Hürrem Haseki ve babas? Kanuni Sultan Süleyman onu ?efkatle büyütüyorlard?.