Hücreden İnsana Doğru Yolculuk

0
47

4390_zko_teardrop-300x197Zigot döllenme ile canl?n?n olu?umundaki görevleri üstlenir. Döllenmenin ikinci gününde zigot bölünmeye ba?lamaktad?r. Üçüncü gün morula ?eklini alan zigot, dördüncü gün içi bo? bir küre ?eklindedir. Be?inci gün as?l cenini meydana getirecek hücreler bir araya toplan?r ve ka?l? bir yüzü?ü and?ran geç blastosist ?eklini al?r.Alt?nc? gün ise implantasyon ad?n? verdi?imiz olay gerçekle?ir. Yani zigot dokuz ay kalaca?? anne rahmine gelmekte ve anne rahmine tutunmaktad?r.Zigotun anne karn?na tutunmas? olay?nda östrojen ve progesteron çok önemlidir. Bu hormonlar sayesinde rahim duvar? kal?nla??r ve kanland?r?l?r.Bu i?lemle birlikte ceninin büyüyüp ?ekil alaca?? ortam olu?maktad?r. Cenini olu?turan dev hücreler kinci hafta ba??nda anne rahmine tutunmaktad?r. Bu a?amada hücrede özelle?me olu?umlar? görülmektedir.
2. hafta sonunda embriyonun hücreleri s?ralanmaktad?r. Emriyo hücrelerinin s?ralan??? üstte ve altta iki bo?uk gelecek ?ekildedir. Bu ?ekilde s?ralanmas?yla aminion bo?lu?u ve vitellüs kesesi olu?maktad?r. Vitellüs kesesi embriyonun beslenmesi için vard?r.Amnion kesesinde s?v? bulunmaktad?r.Bu s?v? bebe?in geli?imine katk?da bulunmaktad?r.S?v? sayesinde bebek alabilece?i darbelerden korunmaktad?r. Ayr?ca meydana gelen s?cakl?k de?i?imlerinden de daha az etkilenmektedir.Amnion s?v?s?n?n miktar? çok önemlidir. Amnion s?v?s? e?er yeterli miktarda olmad??? taktirde bebe?in organlar?n?n geli?imi tam anlam?yla gerçekle?ememektedir.
Embriyo ilk ba?ta küre ?eklindedir.Zaman ilerledikçe belli eksende uzamaya ba?lar.?nsan vücudunun geli?iminde ektorderm,endoderm ve mezoderm in inan?lmaz görevleri vard?r.Ektoderm sayesinde deri ve sinir sistemi, mezoderm sayesinde kaslar,kemikler, ba? dokular?,kan ve k?k?rdak dokular?, endoderm sayesinde ise baz? sindirim organlar? geli?mektedir.