Hristiyanlıkta 13 Sayısı ve Cuma Gününün Uğursuzluğu

0
21

4390_zko_teardrop-300x19713 Say?s?n?n U?ursuz Kabul Edilme Nedenleri
Hikayesi mitolojik tanr?lar?n ya?ad???na inan?lan ?skandinavya’ya dayanmaktad?r. Mitoloji tanr?lar?n bulundu?u ça?da güzellik tanr?s? Balder’di. Balder birgün evinde ziyafet vermek ister. Bu ziyafete 12 ki?i davet etmi?tir. Yalanlar?n ve hilelerin tanr?s? olan Loki bu davete kat?lmak istemi?tir. Fakat davet edilen 12 ki?i aras?nda bulunmamaktad?r. Zorla 13. ki?i olarak kat?lmak ister. Ve davete 13. ki?i olarak kat?l?r. Loki, ç?kan tart??mada güzellik tanr?s? olan ve di?er tanr?lar taraf?ndan çok sevilen Balder’i öldürür.Anlatm?? oldu?um mitolojik hikaye ?skandinavya’dan Avrupan?n güneyine do?ru yay?lmaya ba?lar. Bu masal Hristiyan din adamlar? taraf?ndan da kabul görür. Hristiyan din adamlar? biraz hikayeyi Hz. ?sa ya göre uyarlayarak hristiyan halka anlatmaya ba?lar.
Hikayenin Hristiyanl??a uyarlanm?? ?ekliyle:
Hz. ?sa birgün 12 havarisi ile birlikte yemek yemektedir. Bu davete 13. ki?i hain Judas da kat?lmak ister. Bu yemekten k?sa bir süre sonra Hz. ?sa çarm?ha gerilerek öldürülür.
Bu hikayeye dayanarak Hristiyanlar normal günlük ya?am?nda bile 13 ki?i bir araya gelmemeye gayret gösterirler. ?ayet geldikleri taktirde aralar?ndan birinin taraf?ndan meydana bir felaket getirilece?ine inan?rlar.
13 Say?s?n?n u?ursuzlu?u günlük ya?ama da etki etmektedir. Örnek verecek olursak;