Hormon Nedir? İşleyişi Nasıldır?

0
40

4390_zko_teardrop-300x197Vücutta yer alan bezler aras?nda da bir denge mutlaka bulunur. Hormonlar etkile?imi genellikle iki ?ekilde gösterirler: Hormon-reseptör sistemi ve hücre içi protein sentez sistemi. Hormonlar iç salg? olarakta bilinir.?ç salg? bezlerinde üretilirler ve kana sal?n?rlar.Hormon kelime olarak uyarma ya da uyar?c? anlam?na gelir, vücudu tetikleyerek belirgin bir de?i?iklilik ya da hareketlilik kazand?r?r.
Hormonlar düzenleyici yap?ya sahiptir iç bütünlü?ü ve ço?u zaman vücudun dengesini sa?lama konusunda yard?mc?d?r.Do?al olarak üretilen bu kimyasal maddeler iste?iniz d???nda üretilir. Büyüme,geli?me en belirgin durumlarda hormonlar ortaya ç?kmaktad?r,özellikle ergenlik döneminde yüzlerdeki sivilceler ve di?er baz? de?i?iklikler hormonlar sayesinde
gerçekle?mektedir.

Baz? Fonksiyonlar? ise ?öyledir;
– Büyüme geli?ime yard?mc? olmak
– Stres yönetimi kontrolü
– Enerji üretimi ve depolama
– Üreme.