Hologram Nedir? Nasıl Çalışır?

0
14

4390_zko_teardrop-300x197Hologramlar her biri ????? farkl? ?ekilde yans?tan bir görüntünün katmanlara ayr?lm?? halleridir. Hologram iki ayr? lazer ???n?n?n bir araya gelerek olu?turdu?u üç boyutlu bir foto?raft?r. Lazer ???nlar?n?n renkleri, dalgalar?n uzunlu?una göre de?i?ir. Lazer aktive edildi?i andan itibaren bir kapak ???n?n geçip geçmedi?ini kontrol eder. 2 Lazer ???n? ise 90 derecelik bir aç? ile ikiye bölünür, bu iki ???n?n birle?ti?i bir nokta olu?turulur ve bu iki ???n beyaz bir ekrana yans?t?l?r.I??nlar net bir ?ekilde ekranda görülmelidir. I??nlar?n do?ru aç?da durmas? çok önemlidir. I??nlar?n bulundu?u platformdaki en ufak titreme bile her ?eyi mahvedebilir. Bu sebeple 18 hava tüpünün üzerinde duran ve 2 tonluk çelik ayaklar? olan bir masa kullan?l?r.
Bir obje seçilir, seçilen obje titremeyecek bir ?ekilde lazer sisteminin bulundu?u masaya yerle?tirilir. Bu objenin önüne bir cam koyulur. Ayraç ad? verilen bir sistem lazer ???n?n? ikiye ay?r?r ve ???n?n birini objenin önüne di?erini ise arkas?na gönderir. I??nlardan biri kal?b?n ön çephesine do?ru gider ve orda yo?unlu?unu düzenleyen bir mercekten geçer. T?pk? foto?raf çeker gibi burada da film kullan?l?yor.
Objenin önündeki cam plakaya bu film zarar görmeyecek bir biçimde yap??t?r?l?yor. Ard?ndan bir ba?ka cam ile bu film iki cam aras?na sabitleniyor. En ufak titre?im bile her ?eyi alt üst etmeye yeter. Lazer çal??t?r?l?r tam gücü 250milyon milivolt’dur. 1 Saniyelik lazere maruz kalan obje lazerleme süresini tamamlam?? oluyor. Burdan sonras? aynen foto?raf sektöründeki film banyo i?lemi gibidir. Farkl? bir kaç solüsyondan geçen film tamamlanm?? oluyor ve hologram haz?r.
Elimize ald???m?z resim normal bir foto?raftan çok farkl? bir görüntüye sahiptir. Resme sa?dan solda veya yukar?dan a?a??dan bakt???m?zda resmin di?er profilini görebiliriz.