Hızlı ve Doğru Öğrenmenin Yolları-Metodları Nelerdir?

0
35

4390_zko_teardrop-300x1971- Ki?isel geli?im kitaplar?n?n ço?unda art?k herkesin dikkatini çekmeyi ba?arm?? bir kavram var: ”?stemek ba?arman?n yar?s?d?r.” Bundan yola ç?karak yap?lan ara?t?rma do?rultusunda istemek eyleminin ba?armak eylemi üzerindeki etkisi kesinle?tirildi. Ö?renmek istenilenleri ‘Neden ö?renmek istiyorum ?’ süzgecinden geçirirken iyi sebeplerle ö?renilecek ?ey her neyse tan?nmal?. E?er gerekçesi sizi tatmin ediyorsa bu sizin isteme arzunuzu da art?racakt?r.
2- Winston Churchill ?ngiliz parlamentosunda hatip iken, kekeme oldu?unu saklamak ve bunu konu?malar?nda engel görmemek ad?na; her konu?mas?ndan önce belki de milyon kere pes etmeden konu?malar?na ön haz?rl?kla haz?rland?. Ön haz?rl?klar, ö?renmenin h?zlanmas?nda ba?ar?l? bir yoldur. Konuyu genel hatlar?yla, alt ba?l?klar?yla tan?mak ö?renmenin h?zland???nda kan?tlanm?? bir teknik.
3- Kimi bireyler kötü hava ko?ullar?ndan etkilenerek o gün onlar için ‘talihsizliklerle dolu’ oldu?unu anlat?p dururlar. Ö?renme ortam? haz?rlamak odaklanmay? kolayla?t?r?r. Hatta odaklanmak için; kendinize en uygun ruh halini, geçmi? deneyimlerinizle anlayabilirsiniz.
4- Ki?inin kendisiyle olan rekabeti ö?renmeyi de olumlu etkiler. Kendi kendimizi ö?renmeye te?vik etmek yani cesaretlendirmek gereklidir.
5- Zaman k?s?tlamas?yla olu?an stres ruh halinizde bask? yapar. Ne kadar k?s?tl? zaman?n?z olsa da bu ö?renme eylemini kendinize en verimli, en uzun ve en gerekli zaman? tan?yarak yap?n. Ö?renme i?lemi bittiyse biraz kendinize ara vermeyi de geciktirmeyin.
6- Verimli ö?renip h?zl? da ö?renmek pekala mümkündür. Ö?renmek; sadece kendi prensiplerinizi, s?n?rlar?n?z?, çizgilerinizi ve tabular?n?z? y?kt???n?zda gerçekle?ir.
7- Yeteneklerinizi ve potansiyelinizi ke?fedip ö?renmeye ba?lay?n.
8- Ö?renme i?leminin bir öncesinde ba?ar?l? veya ba?ar?s?z olmu? olmak sizin ki?ili?inize daha çok h?rs ve ö?renme merak? kazand?rmas?na izin verin.
Ba?ar?l? oldu?unuzda kendinizi tebrik edin fakat hep yeni ba?ar?lar için yeniden ö?renin.
9- Ö?renme sürecinde beslenme kritik noktad?r. Oldukça do?ru beslenin. Günde iki litre su içmeyi ihmal etmeyin özellikle ?u yaz s?caklar?nda bu nokta çok önemlidir. Yoksa ö?renme zorlu?u vücudu bitkin dü?ürebilir ve ‘h?zl?’ ö?renme gerçekle?mez.
10- Hatalar, hayat?m?zda hata olarak kalmay?p dersler verir o dersler ö?renme sürecindeki hatalardan da al?nmal?.
11- Ö?renme süresinde mümkün oldu?u kadar be? duyu organ?n?z? devreye sokun. Konuya göre; sesli okuma yapmak, ?ekiller, grafikler, tablolar, harita ve foto?raflar kullanmak, i?itsel ögelerden yararlanmak ve yazma, çizme eylemlerini gerçekle?tirin. Duyu organlar?n?n kullan?m? ö?renmeyi h?zland?r?yor.
12- Kendinizi s?nay?n. S?nama h?zl? ö?renme üzerinde etkili bir teknik. S?nama i?lemini ?u ?ekilde yapabilirsiniz; ö?renilen konular ba?kalar?yla payla??labilinir. Ö?retin !
13- Ö?renme süreci aktif olabilmeli. Örne?in; ö?renecekleriniz üzerinde yorumlama, sorgulama, tart??ma, kar??la?t?rma yaparak en do?ru bilgiye ula?mak hedeflenebilinir.
14- Yeni ö?renmeler için mola vermek gerekli. Sakinle?in, olu?an stresi yok edecek i?lerle me?gul olun. Mesela Spa’ya gidin. Ya da meditasyon yaparak zihninizi bo?altabilirsiniz. Molalar bir sonraki ö?renmeyi mutlaka h?zland?r?yor.
15- Ö?renmek yolunda ba?ar? ve ba?ar?s?zl?klar var. Vazgeçmeden, yeniden ba?lamak er ya da geç ö?renmede ki ba?ar?y? öyle ya da böyle getirir. Hiçbir ?ekilde ö?renme olumlu olmuyorsa ”vazgeçmemeyi” ö?rendi?inizi akl?na getirmelisiniz.
16- Beyni keskinle?tirecek roman okumak da h?zl? ö?renmeyi olumlu etkiler.Bunlardan birkaç?:
Johann von Goethe / Genç Werther’in Ac?lar? (1787)
Jane Austen / A?k ve Gurur (1813)
Nathaniel Hawthorne / K?rm?z? Leke (1850)
Gustave Flaubeert / Madam Bovary (1856)
George Eliot / Middlemarch (1870)
Leo Tolstoy / Anna Karenina (1877)
Virginia Woolf / Bayan Dalloway (1925)
Toni Morrison / Sevgili (1987)
J.M. Coetzee / Utanç (1999)
Muhsin Hamid / Gönülsüz Kökentendinci (2007)
Ve yaz?m? Beydaba’n?n ?u sözünün etkisiyle bitirmek istiyorum…
Ak?ll? bir kimse, dü?man?ndan da ak?l ö?renmeyi ihmal etmez.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.