Hızlı Okuma ve Beyne Olan Yararları

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Bunu ?öyle dü?ünelim, yava? okuyan bir insan?n okurken, akl?ndan bir sürü dü?ünce geçer ve okudu?unu anlamad??? için sürekli ba?a dönmektedir. Oysa h?zl? okuyan bir ki?inin, akl?na farkl? dü?ünceler gelmez ve okudu?unu daha rahat anlar, ayr?ca zamandan da tasarruf eder.H?zl? okuman?n yararlar?na gelecek olursak;
– Günlük okuma saatinizde, daha fazla sayfa okuma imkan?.
– Zamandan tasarruf. – Okudu?unu daha iyi anlama ve hat?rlama.
– ?? hayat?nda ve Okul hayat?nda daha ba?ar?l? olma.
– Bilgi birikiminin artmas? ve kitap okuma kültürünün geli?mesi.
Kitap okuma günlük hayat?m?z? kolayla?t?ran ve hayattan zevk almam?z? sa?layan, oldukça yararl? bir faaliyettir. Kitap okuma günlük hayat?m?z? kolayla?t?rd??? gibi, beynimizin geli?mesine de büyük katk? sa?lar. Beyin bilindi?i üzere iki lob’dan meydana gelmektedir. Kitap okumayan bir insan, sadece televizyon izleyerek beyninin bir lob’unu çal??t?r?r, bu ise beyin geli?imine engel olmaktad?r. Beyinin geli?mesi için, loblar?n her ikisini dengeli olarak çal??t?rmam?z gerekir. Bunu ise sadece kitap okuyarak, geli?tirebiliriz.