Hızlı Okuma Teknikleri

0
35

4390_zko_teardrop-300x197H?zl? okumam?z için baz? ?eylere dikkat etmemiz gerekmektedir. Bunlardan bahsedecek olursak;Okuma i?lemi göz ile beyin aras?nda gerçekle?tirilmelidir. ?nsanlar baz? gereksiz hareketlerle göz-beyin aras?na lüzumsuz unsurlar sokmaktad?r. Örne?in yaz?n?n sesli okunmas? s?ras?nda göz ile beyin aras?na a??z girer. Bundan dolay? okuma esnas?nda a??z, dil, dudak gibi organlar?m?z?n kullan?lmas?na gerek yoktur. Bu organlar?n kullan?lmas?yla birlikte insanlar okuma esnas?nda daha çabuk yorulmakta ve okuma h?z?n? dü?ürmektedir.
H?zl? okumam?z? engelleyen baz? psikolojik nedenlerde olabilir. Mesela insanlar?n h?zl? okundu?u taktirde hiçbir ?ey anlamamaktan korkmas?. Bu ki?iye yanl?? ö?retilmi? bir durumdur. Özellikle baz?lar?n?n anlamak için durarak oku, tane tane oku önerilerinin  tamam? ile yanl??t?r.
Okuma h?z?m?z?n dü?ük olmas?n?n bir ba?ka nedeni ise yaz?da bakt???m?z aland?r. Her kelimeye tek tek bakt???m?z taktirde her sat?r için ortalama 10 kez göz hareket ettirmek zorunda kal?r?z. Ama gözümüzün bak?? aç?s? birden çok kelimeyi alabildi?i taktirde bir sat?rl?k kelimeyi 2 göz hareketine kadar indirebiliriz.
Bu olaylar? örnekleyecek olursak 100 sayfal?k kitapta ortalama 20 Bin kelime bulunmaktad?r. Dakikada 150 kelime okuyan bir insan bu kitab? neredeyse 2,5 saatte bitirir.500 kelime okuyan bir ki?i ise 40 dakikada bitirir. ?ncecik bir kitapta bile bu kadar zaman farketmektedir. Günümüz ?artlar?nda ise insanlar?n yava? okuma ile kaybedecek vakti yoktur.