Hitler’in Gizli Üssü Gerçek Mi?

0
42

4390_zko_teardrop-300x197Rus bilim adamlar? 3 bin 768 metre derinli?e inmeyi ba?ararak Vostok Nehri’nin yüzeyine ula?may? ba?arm??lar.Bu ara?t?rman?n gerçek sebebi Hitler’in Antarktikada var oldu?u bilinen gizli üssü. Vostok nehrinden al?nacak numuneler ile ya?am belirtileri ve tarihin izleri incelenecek. Bu ara?t?rmalar?n do?rulu?una inanmayan baz? çevreler de muhakkak ki var çünkü Vostok nehri Dünya’n?n en büyük nehirlerinden biri ve so?uk iklim ?artlar?nda bu kadar derine ula?abilmek geröekten kolay de?il.Bu gizli üssün 1930′lu y?llarda Naziler taraf?ndan in?a edildi?i öne sürülüyor. Bu üs onlara göre gerçekten var fakat Vostok nehrindeki çal??malar tam anlam?yla bitirilemedi?i için kesinlik ortaya konulam?yor. Donanma Konutan? Karl Dönitz, “Denizalt? filomuz Adolf Hitler için dünyan?n di?er ucunda a??lmaz bir kale in?a ettikleri için gurur duyuyorlar” gibi tarihi bir aç?klama mevcut. Bunu kan?tlamak mümkün müdür bilinmez ancak ara?t?rmalar halen devam etmekte imi?.
Tarihi belgelerde Nazi Almanlar?n?n birçok ganimeti ve elde ettiklerini Antarktika’ya gizli bir ?ekilde ula?t?klar? belirtiliyor. Bu gizli üssün varl??? Dünya için ilgi çekici fakat ruslar bunu kan?tlamak için san?r?m daha yolun ba??ndalar. Bir süre önce Rus ara?t?rmac?lar?n kayboldu?una dair haberler okumu?tum daha sonralar? bu haber yalanlanm?? ve ara?t?rman?n kald??? yerden devam etti?i söylenmi?ti. Son olarak Vostok nehrinde incelemelerin ba?lad??? belirtiliyor fakat bu di?er bilim çevreleri taraf?ndan do?rulanmad?.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.