Hipnoz Nedir? Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır?

0
46

4390_zko_teardrop-300x197H?PNOZ SIRASINDA K??? NELER YAPAR?
Gerçekte telkinle uyutulan ki?i yürüme, aya?a kalkma gibi hareketleri ve normal bir ki?i için son derece zor ve yorucu olan davran??lar? yerine getirir. Hipnoz s?ras?nda dene?in belirli ölçüler içinde kendisine hipnozite eden ki?iye boyun e?er. Sorulara yan?t verir ve bir tak?m buyruklar? yerine getirir. Ancak ki?inin derin ahlak duygular?na uyu?mayan buyruklar? yerine getirdi?i durumlara rastlanmamaktad?r.H?PNOZ HANG? HASTALIKLRADA KULLANILIR?
Histeri belirtileri ve si?il vakalar?nda, parmak derilerini koparma, t?rnak yeme gibi en basit al??kanl?klar? gidermek ve bast?r?lm?? an?lar? ortaya ç?karmak için bu yöntem kullan?l?r. Ak?l hastal?klar?nda da olumlu sonuçlar elde edilmi?tir. Ak?l hastalar?n?n birço?unun hipnoza kar?? olu?u ço?u kez say?klama tepkilerinin do?mas?na neden olur. Psikolojide ise göz kama?t?r?c? yapay ba?ar?lar elde edilmi?tir. Bu yöntemle ki?i saplant?lar?ndan, korkular?ndan, kekemelikten kurtar?l?r. Fakat hastal???n kökeninde varl??? bulma e?ilimi oldu?undan elde edilen sonuçlar sürekli olmayabilir. Hastal?k belirtileri ortaya ç?karan da bu e?ilimler oldu?u için bir belirti kayboldu?unda yerine yenisinin ç?kmas? olas?l??? çok yüksektir.
H?PNOZ NASIL YAPILIR?
Hipnoz haline gelme durumu hipnotizmac?n?n kendine özgü niteliklerden yararlanarak, büyüme ve telkin teknikleriyle(sabit bak??lar, sözle telkin vb) uyutulur. Uyutulan, yani hipnoze edilen ki?i ne kadar çok etkileniyorsa ve gerginlikten ne kadar uzaksa o kadar kolay hipnoz olur. Hipnoz üç yöntemle gerçekle?tirilir. Göz ve bak???n sabitlenmesi veya göz kapaklar?n?n bast?r?larak sa?lanan,”LETARJ?”, parlak ???k veya büyük gürültüyle sa?lanan “KATALEPS?”, ve nihayet “UYURGEZER” evresi.
Hipnoz olgusu, pek çok panay?r ve sirk gösterilerinde yer almaktad?r. Bunlar?n ço?u ustal?kça aldatmacad?r. Bununla birlikte baz? numaralarda hele ki hayvanlar üzerinde yap?lan hipnozda tamamen gerçeklik pay? vard?r. Bir hindiyi yukar?dan a?a?? do?ru sallayarak hipnoze etmek son derece kolayd?r. Ve bir y?lan? hipnoz edenler ise y?lanlar? müzikle de?il el hareketleriyle hipnoz ederler.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.