Hipnoterapi Nedir? Hipnoz ile Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

0
50

4390_zko_teardrop-300x197Hipnoterapi hastal?klarda uygunlanan bir yöntemdir. Hipnozun genellikle ruhsal hastal?klarda uygulanmas?yla gerçekle?mekedir. Hipnoz yoluyla tedavi yapanlara hipnoterapist ya da hipnolog denilmektedir. Ancak herkes hipnozu yapamamaktad?r. Bu i?lemi yapabilmek için uzmanla?m?? olmak gerekmektedir. Hipnoterapistler özellikle psikoloji ve t?p alan?nda uzman ki?ilerdir.Hipnozda özellikle 3 durum çok önemlidir. Bu durumlar? sayacak olursak;
-Bak??
-Söz
-Dü?ünce
Bak??, a?amas?nda hipnoterapistin uyku halini yani bilinçalt? durumunu olu?turabilmesi için kulland??? yöntemlerden biridir. Bak?? ile birlikte gözlerden ç?kan manyetik etkiler kontrol alt?na al?nmaktad?r. Ayr?ca manyetik etkiler bu ?ekilde düzenli ve sürekli devam etmektedir. Söz durumunda ise, hipnoterapist hastan?n beynine sokmak istedi?i dü?ünceleri aç?klar. Bu herhangi durum ya da olgu olabilir. Burada önemli olan hipnolog ki?inin söyledi?i kelimelerin do?ru seçilip seçilmeme durumudur. Dü?ünce yöntemi ile ise, hasta arzu edilen duruma do?ru çekilmektedir. Bu durumun hastalar taraf?ndan arzulanmas? sa?lanmaktad?r. Dü?ünce a?amas?nda konsantrasyon çok önemlidir.
Avusturyal? hipnolog F. Mesmer hipnoz yoluyla tedavi yapan ilk hekimlerden biridir. Mesmer hipnoz ile telkin yöntemlerini birle?tirerek baz? histeriye ba?l? hastal?klar iyile?tirmi?tir.Ayr?ca felçli hastal?klar? hipnoz yoluyla çözmeye çal??m??t?r. Bu yöntemler ilk kez 19 yüzy?lda uygulanmaya ba?lanm??t?r.
Ayn? zamanda Freud da hipnozu tedavi yöntemi olarak uygulam??t?r. Ancak ilerleyen y?llarda hipnoz yönteminden vazgeçmi?tir. Hipnoz yerine serbest ça?r???m ad? verilen benzer bir konu üzerinde çal??malar?n? yo?unla?t?rm??t?r. Serbest ça?r???m, bilincimizde bulunan her bilgiyi gerekti?inde hiçbir de?i?iklik yapmadan do?al olarak söyleyebilmektir.