Hipertimestik Sendromu (Unutmama Sendromu) Nedir?

0
42

4390_zko_teardrop-300x197Jill Price gibi bir ki?inin daha oldu?u k?sa zaman sonra ortaya ç?km??t?. Radyo sunucusu olan Brad Williams’?nda küçük ya?lara kadar kameraya çekilmi? gibi bir haf?zas? bulunmaktayd?. Sebebinin bulunamamas? ilgileri bu ki?ilerin üzerinden çekmi? ve k?sa sürede s?radan insanlar gibi görülmesine neden olmu?tur.Jill Price bu durumun çok can s?k?c? oldu?unu, ya?an?lan kötü olaylar?n. kavgalar?n, yap?lan yanl??lar?n ve o olaylar?n içinde olan ki?ileri hiç unutamad???n?, onlar? her gördü?ünde o anlar? ya?ar gibi hat?rlad???n? ve huzurunun kaçt???n? belirtmektedir. Tek faydas?n?n i? hayat?nda çal??t??? kurumun i?ine yarad???, hat?rlamakta zorlanmad??? bir çok veriyi tekrar tekrar hat?rlay?p söyleyerek i? ak???n?n düzenlenmesinde kulland???n? belirtmektedir.
Jill Price bu durumu ile ilgili birde kitap yazm??t?r. The Woman Who Can’t Forget (Unutamayan Kad?n) adl? kitap ilk yay?nlar?nda merakl?lar? taraf?ndan yak?ndan incelenmi? ve ilgi oda?? olmu?tur. Zamanla okunan kitapta ise beklenen bulunmam??, böyle özel durumu olan bir kad?n için çok daha iyi yaz?lar olu?turmas?, daha çok merak uyand?ran sorulara cevap vermektense, s?radan hayat?n?n yaz?lmas?n? bir çok ele?tirmen ve okuru önemsiz olarak nitelendirmi?tir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.