High Definition (HD) Yayın Nedir?

0
29

4390_zko_teardrop-300x197HD’nin aç?l?m? High Definition ve Türkçe kar??l??? yüksek tan?m, yüksek netlik anlam?ndad?r. Ülkemizde pek yayg?n yay?n yapan sistemler bulunmad???ndan sadece bir kaç kanal HD yay?n yapmaktad?r. HD yay?n için al?c?lar?n ve televizyonlar?n HD uyumlu olmas? kalite aç?s?ndan önemlidir. Günümüzde h?zla raflarda yerini alan LCD tv ler HD yay?n için en ideal televizyonlard?r.Hd geni? ekran ve dolby dijital ses sisteminin birlikteki halidir. Ekran boyutlar? ve nokta say?s? olarak 1080i (1440 x 1080i), 720p (1260 x 720p) gibi boyutlardan bahsedilir. Basit bir ?ekilde aç?klamak gerekirse dikdörtgen ?eklindeki bir ekran?n yatay konumdaki uzun boyunda 1440 nokta, dikey konumundaki k?sa boyunda ise 1080 nokta bulunmaktad?r. Bu noktalar?n her birine piksel denmekte ve ne kadar fazla piksel varsa o kadar net görüntü olu?tu?u dü?ünülmelidir. Parantez içinde say?lar?n yan?ndaki i ve p harfleri ise teknolojinin türü hakk?nda bilgi vermektedir. “i” Harfi Interlaced anlam?na gelmekte yar?m nokta s?ralar?yla ikinci bir s?ran?n birle?erek görüntü olu?turdu?unu bildirmektedir. “p” Harfi ise s?ran?n tam ?ekilde görüntü vermesini bildirmektedir.
HD yay?nda canl? ve keskin bir görüntü olu?maktad?r. Bir saniye içinde 50-60 resim birden geçmekte ve çok net kaliteli bir video görüntüsü elde edilmektedir. TV görüntüleri ekranda h?zla geçen resimlerin birle?mesi ile olu?makta ve bu resimlerin bir saniyede ne kadar say?ca fazla geçti?i ile de netlik belirlenmektedir. S?radan bir sinema gösteriminde bir saniyedeki resim say?s? 24 olarak bilinmektedir. HD yay?n?n görüntünün yan? s?ra çok iyi ses verme özelli?i de mevcuttur. Bir ya?mur sesi, rüzgar sesi sanki ya?an?r, hissedilir gibi izleyiciye aktar?lmaktad?r. Eski tvlere k?yasta ses ve görüntü için ayr? ayr? kablolar yerine tek bir kablo ile hem ses hemde görüntüyü kusursuzca sunmaktad?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.