Hidrolik Sistemler Nedir? Nerelerde Kullanılır?

0
40

4390_zko_teardrop-300x197?? makinelerinden en çok i? yapmas?na tan?k oldu?umuz vinçler, kamyonlar, asansör sistemleri gibi bir kol ve onu iten, yönlendiren küçük bir ba?ka kol mekanizmas?ndan olu?maktad?r. Motor sistemleri d???nda temel hareket ve güç sa?layan k?s?mlar? hidrolik sistemlerdir. Hidrolik sistemler basit bir resim ile çal??ma prensibi aç?klanabilir ama insan hayat? için tehlikeli olabilecek durumlar? ortadan kald?rmak için resme bakmak yeterli de?ildir.Hidrolik sistemler genelde iç içe rahatça girip ç?kabilen iki silindirin, hava ve s?v? s?zd?rmadan hidrolik s?v?s? ile hareket ettirilmesidir. Geni? bir pompa yard?m? ile dar yap?l? hidrolik silindirleri tonlarca a??rl??? itebilecek ?ekilde güç sa?lamaktad?r. Tonlarca a??rl?k kald?ran dev vinçlerin kollar?n? hareket ettiren 1 veya 2 tane hidrolik sistemler herkesin dikkatini çekmi?tir. Bu silindirik uzun borular tüm hareketi bir pompa ile itilerek iç k?sm?n? dolduran hidrolik s?v?s? sayesinde yapmakta, ayr?ca uzaktan kontrol avantaj? ve az yer kaplamas? ile tam bir tasar?m harikas?d?r. S?v? olarak genelde ya? kullan?l?r. Bilindi?i gibi s?v?lar?n s?k??ma durumu söz konusu de?ildir. S?v?lar?n s?k??mamas? özelli?i bu sistemin temelini olu?turur ve hava veya ba?ka gazlara oranla çok daha güvenilir olmaktad?r. E?er esnek bir sistem(yay mekanizmas?) olu?turulmas? istenilseydi s?v? yerine herhangi bir gaz kullan?m? daha uygun olurdu.
Hidrolik sitemler s?v?y? depo eden bir bölüm ve buraya bas?nç uygulayan dü?ük enerjili ba?ka bir sistem ile çal??maktad?r. Ana depoda bas?nç yapan silindirik sistem, itici güç yapan di?er sitemden daha geni? bir yüzeye sahip olmal?d?r. Geni?likten dara do?ru giden s?v? daha etkin ve kontrollü bir bas?nç uygulamaktad?r.
Bu sitemler kurulum aç?s?ndan pahall? sistemlerdir, fakat tamir durumlar?nda çok daha makul fiyatlardan söz edilmektedir. Az yer kaplamas?, sessiz çal??mas?, hafif bir güçten yüksek efor isteyen güçler elde etmesi gibi birçok avantajlar? vard?r. Avantajlar?n?n yan? s?ra tehlikeli de olabilmektedirler. Eskiden sistemlerde ani güç kesintilerine kar?? yap?lm?? bir önlem bulunmuyordu. Çal??makta olan bir makine aniden durunca bo?alan hidrolik s?v?s? bir vinç veya bir asansörde ciddi can kay?plar? verilmesine sebep olabiliyordu. Bilindik bir kaza ise itfaiye erlerinin bir yang?na müdahalesi sonucu arac?n, hem su pompalama hemde haval? merdiven sistemini kullanmas?ndan dolay? kar??lanmayan güç yüzünden, yüzlerce yükseklikten dü?en itfaiyecilerin ölümü ile sonuçlanm??t?. Bu durum için valf ad?nda bir sistem geli?tirildi. Valf bas?nç ile itilen s?v?y? hazneye al?yor fakat tek yönlü hareket sa?l?yordu. Herhangi bir güç kayb?nda veya makine çal??may? durdurdu?unda valf’tan tekrar depoya gidemeyen s?v? sistemin içinde kal?yor ve güvenle çal??mas?n? sa?l?yordu.
Günümüzde arabalarda da kullan?lmaya ba?lanan bu sistemler araçta güvenli sürü? içinde çok büyük avantaj sa?lamakta ve sert direksiyon di?li sitemleri yerine s?v? hareketi ile kolayca kullan?labilen direksiyonlar?n elde edilmesini sa?lam??t?r. Ayn? zamanda arabalarda fren sistemlerininde hidrolik olarak saniyede 8-12-16 defa diske vuru?u ile arac? kolayca ve kayd?rmadan durdurmas? da ABS sisteminin temelini olu?turmaktad?r.