Hidroklorik Asit Nedir?

0
14

4390_zko_teardrop-300x197Klor ile hidrojenin birle?mesiyle olu?an aside hidroklorik asit denilir. Genel formülü HCI, molekül a??rl??? 36,4?dür. Hidroklorik asit çok keskin kokulu, çok kuvvetli ve renksiz bir s?v?d?r.Kokusu genelde insanlar?n nefes almas?n? güçle?tirecek seviyede etkilidir. Hidroklorik asidin kokusu, bu kokuya maruz kalan ki?ilerin yo?un bir öksürük nöbeti geçirmelerine sebep olur. Bundan dolay? bu asidin kokusunu solumak zorunda kalan ki?inin en k?sa zamanda aç?k havaya ç?karak bol miktarda oksijeni ci?erlerine doldurmas? gerekmektedir. Ast?m haslar? bu asidin kokusuna çok duyarl?d?rlar ve bu asidin kokusunu içlerine çekmeleri ast?m krizi geçirmelerine neden olmaktad?r.
Hidroklorik asit, tarihte yeni kolayl?klar?n ke?fedilmesinde ön ayak olmu?tur. Günümüzde PVC?den demir-çeli?e, organik madde üretiminden g?da sektörüne kadar hemen hemen tüm alanlarda hidroklorik asit kullan?lmaktad?r. Ticarette kullan?lan deri?ik hidroklorik asitte %37 hidrojen klorür mevcuttur. Hidrojen klorür bas?nç alt?na girerse çok kolay s?v?la?abilmektedir. Hidrojen klorür saf oldu?u zaman renksiz ve berrak bir s?v? görüntüsüne sahiptir. Ancak içine kirlilik kar???rsa bu renksiz olan kimyasal madde sar? renge döner.

Hidroklorik asidi elde edebilmek için öncelikle hidrojen klorür gaz?n?n elde edilmesi gerekir. Hidroklorik asit sanayide, tuz üzerine dökülen ?s?t?lm?? sülfürik asidin etkisiyle ortaya ç?kan hidrojen klorür gaz?n?n suya gönderilmesiyle elde edilmektedir. Buna Leblanc yöntemi denir. Sodyum sülfat da Lebranc yöntemiyle elde edilmektedir. Tepkime, döner tabanl? mekanik f?r?nlarda yap?lmaktad?r. Bu ?ekilde haz?rlanan asit halk aras?nda tuzruhu olarak tan?n?r. Bu asidin sar? renkte olma sebebi ise içindeki demir-III- klorürüdür. Tuzruhu hem çok keskin kokulu hem de yak?c? bir kimyasald?r. Mermerin bile yüzeyini eritebilecek derece kuvvetli bir asitti. Bu asidin vücuda temas? derinin üçüncü dereceden tahri? olmas?na çok temas etmesi halinde derinin yanmas?na ve kal?c? yara izlerinin olu?mas?na neden olmaktad?r. Tuzruhunun kokusu insan?n nefes almas?n? zorla?t?rmakta ki?inin öksürmesine, e?er maruz kalan ki?i ast?m ise ast?m nöbeti geçirmesine sebebiyet vermektedir. Bu asidi saatlerce solumak zorunda kalanlarda ise asit zehirlenmesi görülebilmektedir.