Hidrokarbon Nedir?

0
43

4390_zko_teardrop-300x197Kimyada yaln?z hidrojen ve karbondan olu?an bile?iklerdir. Hidrokarbona ayn? zamanda hidrokarbürde denilmektedir. Hidrokarbonlar organik bile?ikler s?n?f?na girerler. En basit hidrokarbon metand?r. Metan batakl?k gaz? olarak bilinmektedir. Metan bir karbon ve dört hidrojen atomunun birle?mesinden olu?an bir hidrokarbon’dur.Hidrokarbonlar çok çe?itlidir. Ancak genel olarak iki grupta toplamak mümkün olmaktad?r.
-Doymu? hidrokarbonlar
-Doymam?? hidrokarbonlar
Hidrokarbonlar? yap?lar?na ba?l? olarak da üç grupta toplamak mümkündür.
-Alifatik hidrokarbonlar
-Alisiklik hidrokarbonlar
-Aromatik hidrokarbonlar
Doymu? hidrokarbonlar yaln?z bir ba?, doymam?? hidrokarbonlar ise bir ya da daha çok ba? içeririler. Alifatik ve alisiklik bile?ikler de kendi içlerinde doymu? ve doymam?? olarak iki gruba ayr?lmaktad?r. Doymu? alifatik hidrokarbonlara alkanlar ya da parafinlerde denilebilmektedir. Aromatik hidrokarbonlar bir veya daha çok benzen halkas? ihtiva ederler. Aromatik hidrokarbonlar ise C-C ve C=C ba?lar? biçiminde alt? kö?eli karbon halkas? olu?tururlar. Benzen ve türevleri, toluen, ksilen, naftalin birer aromatik hidrokarbondur. Doymu? hidrokarbon, mümkün olan en çok hidrojeni ihtiva eden hidrokarbonlard?r.
Doymam?? hidrokarbonlarda ise karbonlar birbirlerine çift veya üçlü ba? ile ba?lanm??lard?r. Alifatik hidrokarbonlar, hidrojen atomlar?n?n ba?l? oldu?u düz veya dallanm?? karbon zincirlerinden meydana gelmi?tir. Alifatik hidrokarbonlar aç?k zincirlerle birbirine ba?lanm?? karbonlar? içerir. Alkan, parafin ve metalle ba?layan seri, alkan ya da etilen serisi, aklin ya da asetilen serisi alifatik hidrokarbonlard?r. Alisiklik hidrokarbonlarda karbon atomlar? üç ya da daha çok karbon atomundan olu?an bir halka olu?turacak biçimde birle?irler. Siklopropan, sikloheksan ve terpen tipik alisiklik hidrokarbon örnekleridir.