Hıçkırığın Asıl Sebebi Nedir? Hıçkırığı Geçirmek İçin Ne Yapmak Gerekir?

0
9

4390_zko_teardrop-300x197Bu oksijen yani hava sadece bu ?ekilde vücuda al?nmaz. Ayn? zamanda h?zl? yemek yendi?inde de, yemekle birlikte az miktarda hava vücuda girer. Vücuttaki sinir sistemi bu havay? hemen alg?lar ve geri atmak için bir tepki olu?turur. Diyafram büzü?ür. Buna ba?l? olarak çok h?zl? nefes alma gerçekle?ir. Bo?az?n ses telleri bölümünde hava engele u?rar ve h?çk?r?k gerçekle?ir. H?çk?r???n en çok yemekten sonra görülmesinin sebebi ise mide ve diyafram sinirlerinin birbirine çok yak?n olmas?d?r. Yani sindirim ile alakal? oldu?undan bu konuda al?nacak önlemler de fazla önemli de?ildir. Çünkü sindirim i?lemi bitti?inde zaten h?çk?r?k da son bulmu? olur.H?çk?r??a son vermek için kullan?lan yöntemler ?unlard?r: Su içmek, ba? a?a?? durmak, nefes tutmak, korkutmak, nane yemek vb… Bunlar?n içinde en akla yatk?n olan? nefes tutmakt?r. Çünkü h?çk?r?k kandaki karbondioksidin dü?ük olmas?ndan kaynaklan?r ve bu yöntemle bu miktar artar. Ayr?ca korkutmak da sinirleri direk etkileyece?inden bir çözüm olabilir. Ancak bu uygulamalar ço?u zaman i?e yaramaz. Zaten h?çk?r?k en fazla 1-2 dakika sürer ve bu önlemleri dü?ünmek yersizdir.
H?çk?r?k kronikle?ti?inde ise t?bbi müdahale zorunlu hale gelir. ?stisna olarak meydana gelen bu durumun çözümü için sinirler üzerine yap?lacak ameliyatt?r. E?er h?çk?r?k olu?mu?sa bir müddet yemek yememek mant?kl?d?r. Çünkü h?çk?r??a sebep olan as?l olay tekrar gerçekle?ebilir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.