Hiç Dolmayan USB Flash Bellek

0
29

4390_zko_teardrop-300x197Bilgisayar kullan?c?lar?n?n vazgeçilmezi olan ta??nabilir belleklerden USB’ler geli?en teknoloji ile artan video ve resim kalitesinin ta??nmas?nda s?k?nt?lar ya?anmas?na sebep olmu?tur. Bir bilgisayar haf?zas? kadar yeri olan USB olsayd? bu problemin ortadan kalkaca?? kesindi, fakat bu kadar küçük bir HDD(harddisk) yapmak günümüz teknolojisi ile hiç ucuza üretilemezdi. Kullan?c?lar?n problemlerinden esinlenmi? olacak ki Infinitec adl? bir firma bu konuya en iyi çözümü ?imdilik getirmi? durumda. Hiç dolmayan USB cihaz? ad? alt?nda pazara bir ürün sunuyor. Tabi ki bir kapasite mevcut ama bunu belirlemek tamamen kullan?c?ya kal?yor. Bilgilendirmekte fayda var asl?nda ald???n?z bu cihaz tam 0 GB.Infinitec firmas? üretti?i bu cihaz ile bilgisayarlar aras? bir ba?lant? kurarak, istedi?iniz bir bilgisayar?n haf?zas?n? t?pk? USB haf?zas? gibi kullanman?z? sa?l?yor. Bir bilgisayar ile e?le?tirilen bu cihaz o bilgisayar?n haf?zas?n? kullanarak veri sakl?yor, herhangi bir cihaza tak?ld???nda normal bir USB gibi dosyalar görüntüleniyor ve kullan?labiliyor. Kay?t h?z? olarak tam bir bilgimiz olmamas?na ra?men bu konuda basit bir yorum yapmak mümkün, arada kablo olsayd? kablo uzunlu?una oranla h?z artar ya da azal?rd?, fakat kablosuz bir eri?im söz konusu oldu?undan h?z konusu bu cihazda biraz arka plana at?lm?? olmas? yüksek bir ihtimal olarak görünüyor.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.