Herkesin Web Sitesinin Olacağı Doğru mu?

0
28

4390_zko_teardrop-300x197Bu yasan?n Resmi Gazete’ de yay?mlanan haline ?uradan ula?abilirsiniz.Görüldü?ü gibi yasa ki?iler için böyle bir zorunluluk getirmiyor. Yani bu söylemler k?smen yanl??. Bu yasada getirilen zorunluluk Komandit ?irketler için geçerli. Bunun amac?, tüketicinin ?irket üzerine ara?t?rma yapabilme hakk?n?, tüketiciye kulland?rmak gibi görülse de henüz hangi amaçla yap?ld??? bilinmiyor. Yeni Ticaret Kanunu’ nun gerektirdi?i sebeplerden dolay? bu yasan?n ç?kar?ld??? da konu?uluyor. Ancak yasa bir hayli uzun. Bu yüzden de tam olarak anla??lam?yor. Web sitesi sat??? gerçekle?tirmek isteyenler de bu yasay? kendi i?lerine yarad?klar? ?ekilde aç?klay?p mü?teri çekmeyi planl?yor.
Yasada bu sitelerin içerikleri konusunda da kesin hükümler var. Bu hükmün belirtildi?i k?s?m 39. maddede yer al?yor. Bu madde ?öyle: “ Tescil edilen ticaret unvan?, ticari i?letmenin görülebilecek bir yerine okunakl? bir ?ekilde yaz?l?r. Ayr?ca, tacirin i?letmesiyle ilgili olarak kulland??? her türlü kâ??t ve belgede, tacirin sicil numaras?, ticaret unvan?, i?letmesinin merkezi, tacir sermaye ?irketi ise taahhüt edilen ve ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numaras? gösterilir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmü? komandit ?irketlerde, s?ras?yla yönetim kurulu ba?kan ve üyelerinin; müdürlerin ve yöneticilerin adlar? ile soyadlar? gösterilir. Tüm bu bilgiler ?irketin internet sitesinde de yay?mlan?r. ”
Tam olarak hala anla??lamayan, bu yüzden de farkl? söylemlerin üretildi?i bu yasa daha çok konu?ulacak gibi. Ancak gelecekte herkesin bir web sitesi olacak ?eklindeki yakla??mlar, e?er gerçekle?irse bile devletin getirdi?i zorunluluklardan ziyade, art?k evimizin vazgeçilmezlerinden olmaya ba?layan yayg?n internet kullan?m? sebebiyle olabilir.