Hepatit B Nedir? Belirtileri ve Korunma Yolları Nelerdir?

0
42

4390_zko_teardrop-300x197Bilimsel bir aç?klama yapmak gerekirse Hepatit B, karaci?er iltihab?na sebep olan virüs anlam?na gelmektedir. Hedef ald??? organ karaci?er olup, orada yerle?ir, ço?al?r ve zamanla tahrip edici boyutlara ula?abilir. Bula??c? bir hastal?k olan hepatit B ciddiye al?nmas? gereken bir hastal?k olup a?? ile korunmak mümkün olabilmektedir.Yap?lan ara?t?rmalarda Türkiye’de, her 3 ki?iden yakla??k 1’inde Hepatit B virüsüne rastlan?lm??t?r. Yine her 10 ki?iden 1’i Hepatit B virüsünü ta??makta ve bula?t?rmaktad?r. Hastalar?n birço?unda herhangi bir belirti göstermeksizin vücuda yay?lan hastal?k herhangi bir hastal?k sebebiyle doktora gidilip yap?lan tetkiklerle tesadüfen ortaya ç?kmaktad?r.
Hastal???n kuluçka süresi 2-6 ay aras?nda olup belirtileri ?unlard?r:
-A??r? halsizlik ve yorgunluk hissi
-??tah kayb?
-Yorgunluk
-Kusma
-Kar?n a?r?s?
-?drar renginde koyula?ma