Helyum Nedir?

0
14

4390_zko_teardrop-300x197Soy gazlar grubunda yer alan elementtir. Hidrojen d???ndaki tüm elementlerden daha hafif olan helyum, renksiz, kokusuz ve tad? olmayan bir elementtir. 2 proton ve 2 nötrondan olu?an çekirde?i alfa taneci?inden ba?ka bir ?ey de?ildir. Güne? ve y?ld?zlar?n ana bile?enlerindendir. Helyum hidrojenden sonra en hafif gazd?r.Ba?l?ca helyum kayna?? do?al gazd?r. ?lk kez bulundu?unda Güne??teki yeni bir element oldu?u dü?ünülerek 1868 y?l?nda helyum ( güne?ten gelen anlam?nda ) ad? verildi. Ramsey 1895 y?l?nda ayn? elementin uranyum filizleri çevresindeki do?al gazlar içinde de bulundu?unu saptand?. Daha sonra yap?lan ara?t?rmalar havada 1/200000 oran?nda helyum bulundu?unu ortaya koydu. Petrol kuyular?ndan ç?kart?lan gazlarda da helyuma rastland?.
Havadan üç a?amal? i?lemden sonra elde edilir. Oksijeni al?nan azot ( atmosfer azotu ), k?zg?n lityum ve kalsiyum üzerinden geçirilince asal gazlar bulunur. Asal gazlar s?v?la?t?r?larak, neon ile birlikte helyum elde edilir.
Helyum hidrojene göre daha yo?un olmakla birlikte, yanma ve patlama tehlikesi göstermedi?inden balonculukta kullan?l?r. Ayr?ca solunumu kolayla?t?r?c? etkisi yüzünden t?pta; gazl? leyzer yap?m?nda, derin dal??larda dalg?ç tüplerinin içinde oksijenle birlikte helyum da kullan?l?r.
S?v? yak?tl? roketlerde yak?t tanklar?na bas?nç sa?lamak üzere yine helyum konulur. S?v? helyumun H I ve H II olmak üzere iki türü vard?r. H I; 2,18 derece s?cakl?k alt?nda H II? ye dönü?ür.