Hece Ölçüsü Nedir?

0
14

4390_zko_teardrop-300x197Hece ölçüsü, bizim kendi edebiyat?m?z olan Milli Edebiyat?n veya Halk Edebiyat?n?n naz?m ölçüsüdür. Hece ölçüsünde aruz ölçüsündeki gibi içinden ç?k?lmaz ve anla??lmaz yönler yoktur. Fakat bu durumdan hece ölçüsünün çok basit, ahenksiz bir ölçü oldu?u sonucu ç?kart?lamaz. Tam tersi, hece ölçüsünün de kendine özgü özellikleri, incelikleri ve ahenk düzenleri vard?r.Halk ?iirleri ve ?airler, ayd?n sanatç?lar -örne?in Divan ?airleri- taraf?ndan as?rlar boyunca hor görüldü?ü için, hece ölçüsü ayd?nlar edebiyat?na pek girememi?tir. Hatta baz? dönemler hece ile ?iir yazmak, basit görülmü?tür. Bu da hece ölçüsünün s?rr?na ula?amamam?? olanlar?n bir sonucudur denilebilir.
Hece ölçüsü, her m?sradaki hecelerin say?s?n?n birbirine e?it olmas?na dayanan bir ölçüdür. Yani ilk m?srada kaç ölçü varsa, öteki m?sralar?n tümünde de ayn? say?da hece olmas? gerekir. Hece ölçüsünün aruzdaki gibi aç?k hece, kapal? hece gibi ?artlar? yoktur. sözcüklerdeki tüm heceler e?it de?erde ve karakterdedir.
Hece Ölçüsünde Durak
Durak, belli say?da bir hece dizisinden sonra elimizde olmadan duraklad???m?z yerdir. Yani m?sra belli bir yere kadar duraksamadan okunur, bir yerde duraklan?r ve daha sonda kalan heceler okunur.
Hece ölçüsünde durak, m?sralarda musikinin olmas?n?, ?iirin tümünde bir iç ahengin do?mas?n? sa?lar. Durak say?s?, ölçünün uzunlu?una göre art?p azald??? gibi, sözcüklerin m?sra içinde yer al??lar? bak?m?ndan da azal?p ço?alabilir. Bu, ?airin arzusuna ve zevkine göre de?i?ir.